LeoVegas AB Q3: Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2019

Regulatorisk
Regulatorisk
“Vi levererar en EBITDA-tillväxt på över 40 procent, vilket tydligt visar att vårt effektivitetsarbete ger resultat.”

– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

TREDJE KVARTALET 2019: juli – september[1]

 • Intäkterna ökade organiskt med 12 procent till 88,2 MEUR (78,6).
 • Den organiska tillväxten i lokala valutor var 13 procent.
 • EBITDA ökade med över 40% och uppgick till 12,7 MEUR (9,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 14,4 procent (11,4).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 334 042 (318 189), en ökning med 5 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 199 023 (177 637), en ökning med 12 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 EUR (0,13).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas har lanserats i Japan.
 • LeoVegas har valt att inte ansöka om spellicens på den nyligen omreglerade schweiziska marknaden och verksamheten stängdes därför ner den 1:a juli.
 • En viktig betalleverantör har valt att sluta erbjuda sin tjänst för vissa spelrelaterade betalningar på den tyska marknaden, vilket påverkat intäkter och nykundsanskaffning under kvartalet.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i oktober uppgick till 26,5 MEUR (26,1) motsvarande en tillväxttakt på 1 procent. Oktober påverkades av en ovanligt låg spelmarginal. Vid en normaliserad spelmarginal hade intäkterna uppgått till cirka 28,5 MEUR med en tillväxttakt på 9 procent.
 • Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till bolagets fördel. Det innebär att licenstiden ändrats från två till fem år.
 • LeoVegas har mottagit ett vitesbeslut från den nederländska spelmyndigheten. Beslutet är i linje med de sanktionsbeslut som tidigare utfärdats för andra spelbolag.
 • LeoVegaskoncernens investmentbolag LeoVentures har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Authentic Gaming till Genting. Försäljningspriset uppgår till 15 MEUR på skuldfri basis.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Tredje kvartalet 2019
Under det tredje kvartalet fortsätter vi att visa framsteg i en svårnavigerad miljö och genererar en tvåsiffrig tillväxt för såväl omsättning som rörelseresultat. Ökad regulatorisk komplexitet i flera av våra huvudmarknader innebär vissa utmaningar på kort sikt, men höjer även barriärerna i sektorn, vilket gynnar etablerade bolag.

LeoVegas har idag en betydligt jämnare fördelning av intäkterna uppdelad på flera marknader och varumärken där hälften av våra intäkter kommer från lokalt reglerade marknader. Detta medför en större stabilitet och lägre affärsrisk. Vi fortsätter samtidigt att exekvera på vår strategi kring innovation, expansion och lönsamhet.

Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 88,2 MEUR (78,6), vilket motsvarar en organisk ökning med 13 procent. Tillväxten har under perioden varit god på merparten av våra marknader, däribland Sverige där vi tar marknadsandelar men även Finland, Danmark och Italien visar stabil tillväxt. Storbritannien är lönsam på gruppnivå men fortsätter att vara utmanande, då särskilt Royal Panda har haft en sämre utveckling under kvartalet. Exkluderat Storbritannien uppgick gruppens organiska tillväxt till 27 procent. Totalt sett investerade vi mindre än planerat i marknadsföring under kvartalet, vilket är kopplat till vår datadrivna och ROI-baserade marknadsföringsmodell. Vi valde att inte ansöka om licens i Schweiz, och vi stängde verksamheten den 1:a juli av kommersiella skäl. I Tyskland har borttagandet av en viktig betallösning påverkat såväl våra intäkter som nykundsanskaffningen under kvartalet.

EBITDA-resultatet under det tredje kvartalet uppgick till 12,7 MEUR (9,0), motsvarande en marginal om 14,4 procent (11,4). Vi växer vårt EBITDA-resultat med över 40 procent under det tredje kvartalet trots ett högre spelskattetryck och ökad regulatorisk komplexitet jämfört med tidigare år. Vårt fokus på effektivitet och kostnadskontroll fortsätter att ge önskat resultat. Ett konkret exempel på vårt effektivitetsarbete är att vår personalstyrka har varit närmast oförändrad under ett år trots ökad komplexitet, med fler marknader och varumärken, medan vi genererar en god underliggande tillväxt. Vi fortsätter att omförhandla våra leverantörsavtal inom spel, betalningar, marknadsföring och teknik. Genom skalbarhet och effektivitet frigörs utrymme att investera i tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet.

Sverige
Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till vår fördel, vilket innebär att licenstiden ändras från två till fem år. Våra återkommande kunder i Sverige har aldrig varit fler, ett bevis på att vårt fokus på produkt- och kundupplevelse tillsammans med spelansvar lönar sig i en reglerad miljö.

Vi bedömer att den svenska kanaliseringen för onlinecasino ligger långt under spelinspektionens mål om 90 procent. Vi är därför positiva till att Spelinspektionen i högre utsträckning börjat prioritera att agera mot de olicensierade aktörerna. Detta behövs för att säkerställa att regleringen blir framgångsrik med ett uppnått konsumentskydd.

Marknader
Under året har LeoVegas lanserat fem nya marknader, där Japan är det senaste tillskottet. Vi vill särskilt lyfta fram lanseringen i Spanien, som hittills har överträffat våra förväntningar. Onlinetillväxten i Spanien är betydande och vi har stor tilltro till att detta kan bli en av våra nyckelmarknader.

LeoVegas har mottagit ett vitesbeslut från den nederländska spelmyndigheten, i linje med de sanktionsbeslut som tidigare utfärdats för andra spelbolag. Beloppet är helt kostnadsfört i resultaträkningen. Vi följer de nuvarande riktlinjerna och kommer att överklaga beslutet. Vi är fortsatt trygga i att vi kommer att få en licens när marknaden öppnas, mest sannolikt i början av 2021.

LeoVentures
LeoVentures har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Authentic Gaming för 15 MEUR på skuldfri basis. Köpare till bolaget är Genting, som är en av världens största landbaserade operatörer. Authentic Gaming genererade cirka 1 MEUR i intäkter under det tredje kvartalet medan effekten på EBITDA var neutral. Transaktionen visar på hur vi framgångsrikt kan investera i, växa och realisera värde i våra portföljbolag. I och med försäljningen avslutar vi även den strategiska utvärderingen av LeoVentures och ska fortsätta utveckla portföljbolagen Pixel.bet och CasinoGrounds.

Kommentar om det fjärde kvartalet
Intäkter för oktober månad uppgick till 26,5 MEUR (26,1), motsvarande en tillväxttakt på 1 procent. Spelmarginalen i oktober har varit lägre än normalt med flera stora vinnare samtidigt som Tyskland påverkas av begränsningar inom betalningar. Den underliggande tillväxten under oktober är fortsatt god vilket bekräftas av en positiv start på november. Vid en normaliserad spelmarginal under oktober hade intäkterna uppgått till cirka 28,5 MEUR och tillväxttakten hade varit 9 procent.

Jag vill avslutningsvis passa på att påminna om halvårsutdelningen i december om 0,60 SEK per aktie, med utbetalning till våra aktieägare den 6:e december.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 9566914 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/cgmbbfh8

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+46 (0) 8 410 367 66, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.