HÅLLBARHET HOS LEOVEGAS GROUP

Hållbarhet benämns ofta som ESG. ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LeoVegas Group har beslutat att sätta ambitioner, mål och åtgärder inom de tre ESG-pelarna. Detta för att på ett transparent, tydligt och konkret sätt visa vad LeoVegas Group vill uppnå för att bygga ett hållbart företag samt verka för en hållbar spelbransch. Målet följs upp och redovisas i LeoVegas Groups hållbarhetsredovisning på årlig basis. Ledningsgruppen och styrelsen är ansvariga för att bolaget jobbar mot och uppfyller målen. Idag arbetar cirka 10 procent av de anställda specifikt med roller som är kopplade till regelefterlevnad och ansvarsfullt spel.

“LeoVegas Group verkar för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt spelande och positiv samhällsutveckling”

MILJÖ

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.


ANSVARSFULLT SPEL

Inom hållbarhetsarbetet är det området socialt ansvar i form av ansvarsfullt spel där LeoVegas Group kan göra största skillnaden. Det är därför naturligt att det är detta område som mest resurser inom hållbarhet allokeras.


HÅLLBARHETSRAPPORTER

Socialt Ansvar

Att med resurser, åtgärder och engagemang bygga en mer hållbar framtid genom att stödja de samhällen LeoVegas Group verkar i.

BOLAGSORDNING

Säkerställa att LeoVegas Group drivs efter etiska affärsprinciper.