LeoVegas AB Q3: Kvartalsrapport 1 juli– 30 september 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

“Rekordstor kundbas och en stark start på Q4”

– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

 

tredje kvartalet 2020: 1 juli – 30 september

 • Intäkterna ökade med 1 procent till 88,9 MEUR (88,2). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 2 procent.
 • EBITDA uppgick till 11,9 MEUR (12,7), motsvarande en EBITDA-marginal om 13,4 procent (14,4).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 438 691 (347 464), en ökning med 26 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,04 EUR (0,05) både före och efter utspädning medan justerat resultat per aktie uppgick till 0,08 EUR (0,09).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • GoGoCasino och Livecasino.com har lanserats i Finland. En internationell lansering av varumärkena fortgår.
 • Verksamheten i Sverige har tillfälligt påverkats av de temporära restriktioner som infördes 2 juli till följd av covid-19.
 • LeoVegas har ökat ägandet i e-sport betting operatören Pixel.bet till 85 procent från tidigare 51 procent.
 • LeoVegas effektiviserar och optimerar organisationen, vilket har belastat kvartalets rörelseresultat med 0,5 MEUR. Årlig nettobesparing från dessa åtgärder förväntas uppgå till 1,5 MEUR från och med nästa år.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

 • Preliminära intäkter i oktober uppgick till 33,0 MEUR (26,0) motsvarande en tillväxttakt på 27 procent.
 • Royal Panda har gjort en nylansering i Finland på koncernens egenutvecklade tekniska plattform.
 • LeoVegas har lanserat Bingo som en ny produktkategori.
 • Inför den kommande regleringen i Tyskland har det, sedan 15 oktober, införts ett antal förändringar som påverkar kunderbjudandet. Detta har haft en viss negativ påverkan på intäkterna under oktober. LeoVegas räknar med att erhålla rikstäckande licenser för den tyska marknaden när de görs tillgängliga.

 

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

tredje kvartalet 2020
Vi bevisar återigen vår förmåga att snabbt anpassa oss till nya externa förutsättningar, såväl kopplade till den pågående pandemin som ständiga regulatoriska förändringar på våra olika marknader. Vi har under det tredje kvartalet bibehållit en hög innovations- och investeringstakt, som stärker vår långsiktiga position och tillväxtpotential.

Under kvartalet nådde vår kundbas ännu en ny rekordnivå. Antalet deponerande kunder ökade med 26 procent jämfört med motsvarande period förra året vilket bekräftar en stark trend för vår verksamhet. Detta är delvis resultatet av det pågående strukturella skiftet från landbaserat spel till online, men framförallt på vårt fokus att skapa den bästa produkten och upplevelsen för våra kunder.

Vi fortsätter att optimera skalbarheten och minska komplexiteten i organisationen. Under kvartalet har vi bland annat realiserat ytterligare synergier från tidigare förvärv och lanserat en tydligare organisationsstruktur. Detta har lett till en viss övertalighet i personalen, och åtgärder kopplade till detta har belastat rörelseresultatet med 0,5 MEUR. Vi beräknar samtidigt de årliga nettobesparingarna från dessa åtgärder till omkring 1,5 MEUR från och med nästa år. Vårt effektivitetsarbete säkerställer en fortsatt lönsam tillväxt och gör oss, i kombination med en ökad diversifiering av intäktsbasen, mer motståndskraftiga mot snabba svängningar i enskilda marknader.

Marknader
Överlag har vi haft en god utveckling på våra marknader under kvartalet, med vår växande kundbas som huvudsaklig drivkraft. Många marknader växte med tvåsiffriga tal jämfört med samma period föregående år.

I Sverige ser vi en oroande utveckling där den olicensierade marknaden fortsätter att växa obehindrat. Allt fler aktörer utan licens riktar sig aktivt till svenska spelare, däribland de som är avstängda på Spelpaus. Detta bekräftas bland annat från flera organisationer som hjälper personer med ett osunt förhållningssätt till spel. Dessa organisationer konstaterar att majoriteten av de som söker hjälp spelar hos de olicensierade bolagen. Problemet är stort och sätter hela det svenska licenssystemet ur balans. För en väl fungerande svensk spelmarknad krävs nu snabba krafttag från svenska politiker och myndigheter.

I Tyskland har delstaterna enats om att införa ett licenssystem för spel, vilket förväntas implementeras under andra halvåret 2021. Vi ser med tillförsikt fram emot att Europas största marknad äntligen regleras. Inför licenssystemets införande förväntas operatörer i förväg genomföra vissa begränsningar i kunderbjudandet. LeoVegas har redan börjat implementera dessa vilket initialt kommer att påverka intäkterna negativt. Detaljer kring den tyska regleringen finnas att läsa under avsnittet Legal uppdatering. LeoVegas har redan idag en licens för den tyska delstaten Schleswig-Holstein och räknar med att erhålla rikstäckande licenser när de görs tillgängliga. Tyskland genererade omkring 17 procent av gruppens totala intäkter under det tredje kvartalet.

teknik och produkt
Kvartalet har varit intensivt för vår teknik- och produktorganisation med ett flertal större  projekt som framgångsrikt har slutförts. Exempelvis har vi med kort varsel implementerat de tyska regleringskraven samt lanserat varumärkena GoGoCasino och Royal Panda i Finland på vår egenutvecklade plattform. Vi ser en ökad efterfrågan på bredare underhållningsspel bland våra spelare, och lanserade därför nyligen produkten Bingo.

KOmmentar om det fjärde kvartalet
Preliminära intäkter för oktober månad uppgick till 33,0 MEUR (26,0), motsvarande en årlig tillväxt på 27 procent. Förändringarna på den tyska marknaden som infördes den 15:e oktober har haft en viss negativ inverkan på intäkterna.

Med en positiv inledning av det fjärde kvartalet, en rekordstor kundbas och många spännande initiativ ser jag fram emot en stark avslutning på helåret.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 2874453 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/budae7ar

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com