LeoVegas AB Q1: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas verkar för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt spelande och positiv samhällsutveckling” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

första kvartalet 2020: 1 januari – 31 mars 2020[1]

 • Inäkterna ökade med 4 procent till 89,4 MEUR (86,3).
 • EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (7,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 10,0 procent (8,3).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 413 269 (388 747), en ökning med 6 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till rekordhöga 219 841 (200 040), en ökning med 10 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 EUR (0,00) både före och efter utspädning.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas styrelseordförande Mårten Forste har anställts som ny operativ chef på Malta.
 • Valberedningen presenterade sitt förslag gällande ny styrelse.
 • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,40 kr per aktie. Utdelningen föreslås lämnas halvårsvis.
 • LeoVegas har kommit överens med säljarna av Royal Panda kring tilläggsköpeskillingen kopplat till förvärvet.
 • Efter utbrottet av covid-19 löper den operationella verksamheten på utan märkbara störningar. LeoVegas personal arbetar hemifrån och ett reseförbud är infört för de anställda.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

 • Preliminära intäkter i april uppgick till 37.6 MEUR (30,5) motsvarande en tillväxttakt på 23 procent. Tillväxten har påverkats positivt i marknader där LeoVegas genomfört produktförbättringar samt inom marknader där den landbaserade spelindustrin för närvarande är nedstängd. Den kraftigt minskade andelen sportevents har samtidigt påverkat tillväxten negativt under april.
 • Bedömningen är att covid-19 än så länge har haft en neutral till något negativ effekt för LeoVegas intäkter på den svenska marknaden. Bedömningen är samtidigt en något ökad effekt på de internationella intäkterna i samband med att landbaserat spel flyttas online.
 • LeoVegas slutförde migreringen av 12 varumärken i Storbritannien till koncernens egenutvecklade teknikplattform.
 • Varumärket LiveCasino.com lanserades 4 maj 2020.
 • LeoVegas årsredovisning för 2019 är publicerad på www.leovegasgroup.com.
 • LeoVegas har kallat till bolagsstämma den 8 maj 2020. Aktieägare med symtom på sjukdom bör inte deltaga, utan ombeds rösta via ombud.  

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

verksamheten och covid-19
Effekterna av covid-19 är svåra att överblicka och förutsättningarna ändras kontinuerligt. Som entreprenör lider jag inte minst med de företag som tvingas kämpa för sin överlevnad. Vår personal och deras familjers hälsa är viktigast för oss just nu. Jag känner en oerhörd stolthet över hur våra anställda hanterat den svåra situationen, vilket gjort att vi hittills bedrivit vår verksamhet utan märkbara störningar trots att de flesta av våra kontor har varit stängda sedan mitten av mars.  Den pågående krisen har en mindre påverkan på online-baserade verksamheter. Spel online är en del av underhållningsbranschen och när man inte längre kan gå på bio, restaurang eller liknande spenderas mer av nöjesbudgeten på annan underhållning såsom spel. För LeoVegas del har de inställda och uppskjutna sporteventen minskat omsättningen kraftigt inom sportspel, vilket stod för  9 procent av omsättningen före krisen. Samtidigt har LeoVegas sannolikt tagit marknadsandelar inom casino från främst den landbaserade industrin, samt från konkurrenter som är mer sportboksinriktade. Vår bedömning är att covid-19 än så länge har haft en neutral till något negativ effekt för LeoVegas intäkter på den svenska marknaden. Bedömningen är samtidigt en något ökad effekt på de internationella intäkterna i samband med att landbaserat spel flyttas online. Vi är dock ödmjuka inför risken för en global recession, där människors nöjesbudget väntas minska, vilket i sin tur kommer att påverka bolaget. Oavsett omvärldssituation eller konjunktur sätter vi våra kunders säkerhet först. Vi känner sympati för oron om att problemspelande riskerar att öka under nuvarande omständigheter. Vi har kundverktyg som kan användas i form av att sätta insättnings- och förlustgränser och vi hjälper aktivt våra kunder med detta och informerar kontinuerligt om att spela ansvarsfullt. I en digital värld är allt mätbart och vi arbetar proaktivt, med hjälp av våra algoritmer, för att upptäcka tendenser till osunt beteende i ett tidigt stadium. Då kan vi agera, innan spelandet blir ett problem. Vidare är vi extra återhållsamma med vår reklam. Vi ser hittills inga tendenser i vår data till att problemspelande bland våra gamla och nya kunder skulle ha ökat, och vi håller en hög uppmärksamhet på individnivå så att detta säkerställs. Vi tycker därför det är olyckligt att den svenska regeringen på lösa grunder nyligen föreslog ett antal nya tillfälliga restriktioner på den svenska marknaden, bland annat nya insättningsbegränsningar. Om förslaget går igenom kommer de nya begränsningarna underminera den existerande lagstiftningen och driva de mest sköra spelarna till den svarta marknaden, där det inte finns något konsumentskydd. Enligt den oberoende analysfirman Copenhagen Economics är kanaliseringen i Sverige idag endast cirka 75 procent för online casino, jämfört med regeringens mål om över 90 procent, och trenden är fallande.  Vår förhoppning är att regeringen och myndigheterna snarare fokuserar sitt arbete på att förbättra kanaliseringen, så att vi och andra licensierade operatörer kan bidra till ett högt konsumentskydd och minskat problemspelande. Annars finns det risk att staten återigen tappar kontroll över den svenska spelmarknaden.

Hållbarhetsmål
LeoVegas har beslutat att sätta tydliga ambitioner, mål och åtgärder inom områdena Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning. Detta för att på ett transparent, tydligt och konkret sätt visa vad LeoVegas vill uppnå för att bygga ett hållbart företag samt verka för en sund spelbransch. Idag arbetar cirka 10 procent av koncernens anställda i specifika roller inom regelefterlevnad och ansvarsfullt spel.

Första kvartalet 2020
Under det första kvartalet uppgick intäkterna till 89,4 MEUR (86,3), vilket motsvarar en organisk ökning med 4 procent. EBITDA-resultatet uppgick till 9,0 MEUR (7,2), motsvarande en marginal om 10,0 procent (8,3). Ofördelaktiga valutarörelser till följd av omvärldsturbulensen har påverkat resultatet negativt med 1,4 MEUR. Vi ökar därmed rörelseresultatet med 24 procent jämfört med föregående år trots negativa valutaeffekter och en hög investeringsnivå, vilket bekräftar att vårt fokus på operationell effektivitet och kostnader ger önskat resultat.

teknik
I slutet av kvartalet slutfördes plattformsmigreringen av 12 varumärken i Storbritannien. Nu drivs samtliga av LeoVegas varumärken i Storbritannien på gruppens egna teknikplattform. Migreringen bidrar till en bättre kundupplevelse i form av ett kraftigt utökat spelerbjudande, betalningsmöjligheter, snabbare funktionalitet och laddningstider samt minskar komplexiteten avsevärt i det dagliga arbetet. Att äga och styra över sin teknik är en stor konkurrensfördel som tar bort komplexitet, ger ökad snabbhet, nödvändig kontroll samt flexibilitet när kraven inom regelefterlevnad snabbt förändras. Vår egenutvecklade teknik möjliggör också en skalbar multibrandstrategi där vi nu i andra kvartalet lanserade LiveCasino.com i ett flertal engelsktalande länder.

Marknader
Vi har en sund utveckling, med en lönsam tillväxt, på de flesta av våra marknader. Vi är framför allt stolta över att vi lyckats attrahera en rekordstor deponerande kundbas under kvartalet, med en sekventiell tillväxt på 11 procent jämfört med föregående kvartal.Vi börjar nu se en tydlig effekt på de insatser vi gjort i  Storbritannien, och de kvarvarande varumärkena växte totalt både jämfört med samma period förra året och sekventiellt jämfört med det fjärde kvartalet. Att alla varumärken nu opererar på samma plattform skapar goda tillväxtförutsättningar på den brittiska marknaden.Tyskland fortsätter att växa och är nästan tillbaka på samma nivåer som i september förra året då vi drabbades negativt av att en viktig betalningsleverantör valde att införa begränsningar för betalningar inom spel. I Tyskland har nu delstaterna efter många år kommit överens om att reglera marknaden för onlinespel på nationell nivå i slutet av 2021. Detta är positivt och något vi har väntat länge på. Det finns dock vissa element och begränsningar i regleringsutkastet som kan komma att påverka attraktionskraften och kundvärdet negativt. Detta kan på sikt kompenseras med lägre konkurrens, ökad tillgång till betalningsmöjligheter och marknadsföringskanaler. Vi väntar med tillförsikt på alla detaljer kring den framtida regleringen, och hoppas att Tyskland tar intryck av andra reglerade marknader för att säkerställa en framgångsrik reglering med hög kanalisering.Region Norden har sammantaget haft ett något svagare kvartal som delvis påverkats av en minskning av sportspel i slutet av perioden samt av ökade restriktioner kring bonus- och insättningsgränser på den danska marknaden. I Sverige fortsätter vi att ta marknadsandelar under kvartalet. Efter framgångarna i Sverige planeras varumärket GoGoCasino att lanseras i Finland under det andra kvartalet.

KOmmentar om det andra kvartalet
Intäkter för april månad uppgick till 37.6 MEUR (30,5), motsvarande en årlig tillväxt på 23 procent. LeoVegas goda utveckling i april har drivits av den framgångsrika UK-migreringen, ett antal förbättringar i betalningsflödet i ett antal marknader samt av en rekordhög kundbas vid ingången av perioden. LeoVegas bedömning är även att bolaget i april har tagit marknadsandelar från den landbaserade spelindustrin, främst på marknader där den landbaserade industrin temporärt är helt nedstängd, samt från mer sportinriktade konkurrenter. Sverige, som den senaste tiden varit i blickfånget, hade en oförändrad omsättning i april jämfört det första kvartalets genomsnitt och har således inte varit drivande i den goda starten på det andra kvartalet. Samtidigt är bedömningen att den totala spelmarknaden i Europa har minskat på grund av den pågående covid-19 krisen. Det är svårt att förutspå de långsiktiga effekterna för LeoVegas, men ju längre krisen pågår desto större är risken att sämre köpkraft bland konsumenterna kommer att påverka intäkterna negativt. Samtidigt förväntas ett accelererat strukturellt skifte från landbaserat till online spel, vilket gör LeoVegas välpositionerat inför framtiden.Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka min medgrundare Robin Ramm-Ericson, som avböjer omval i styrelsen, för ett suveränt arbete och partnerskap i byggandet av LeoVegas.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 7696603 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/7q4fhisi

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

 

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.