LeoVegas AB: Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Regulatorisk
Regulatorisk
Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl. 12.00 i biografen Grands lokaler på
Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.00.

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl. 12.00 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.00.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman:
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 20 maj 2016. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 20 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
   
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 20 maj 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress LeoVegas AB (publ), "Årsstämma 2016", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 97 alternativt på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com. Vid anmälan skall aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud skall en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("Registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och skall i god tid före stämman insändas per brev till LeoVegas AB (publ), "Årsstämma 2016", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit bolaget tillhanda senast den 20 maj 2016. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Presentation av verksamheten inom koncernen
 7. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisonsberättelsen
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val till styrelsen och av revisorer
 12. Val av styrelseordförande
 13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
 14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
 15. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 9b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 1012: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter skall vara oförändrat från föregående år och utgå till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp:

 • 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot;
 • 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet; och
 • 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer skall vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Patrik Rosén, Mårten Forste, Robin Ramm-Ericson, Per Brillioth, Anna Frick och Barbara Canales och att Robin Ramm-Ericson omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.

Valberedningens uppgift
Bolaget skall ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning skall föreslå:

 • ordförande vid årsstämman;
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 • arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 • val och arvodering av Bolagets revisor; och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen skall vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
Valberedningens ledamöter skall, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som skall tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, skall bestå av fyra ledamöter, av vilka tre skall utses av Bolagets största aktieägare och den fjärde skall vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de tre största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, skall nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen skall styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, skall den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en representant i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets tre största aktieägare, skall den representanten som valts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället skall en ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock skall inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, skall den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, skall ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Uppgift om valberedningens ledamöter
Styrelsens ordförande skall tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, skall valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Aktieägares rätt att lämna förslag till valberedningen
Aktieägare skall ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen skall tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information skall offentliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande skall, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag och arbete samt arvode
Valberedningen skall, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen skall ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Valberedningen skall tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val skall äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas skall valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen skall särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning skall eftersträvas. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör skall detta särskilt motiveras.

Valberedningen skall tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

 • födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 • uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 • eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 • om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten skall anses som icke oberoende, skall valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete
Vid årsstämman skall minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

Valberedningen skall vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val skall äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som ovan sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen skall särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet enligt ovan om att en jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Arvoden och kostnader
Bolaget skall inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget skall vidare bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget skall stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget skall även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

Punkt 14: Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen skall revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Fast lön och rörlig ersättning skall vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen skall utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och Bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas skall inte understiga tre år. Den rörliga ersättningen skall maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen (beräknat vid intjänandetidpunkten eller vad avser aktier/optioner tilldelningstidpunkten). Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda. Högst 45 procent av den pensionsgrundande lönen kan avse pensionspremier. Anställda har rätt att löneväxla (dvs. att istället för lön välja att få ut lön som pensionsavsättning – löneväxling skall vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren). I normalfallet erhålls rätt till pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen i Bolaget skall verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 99 695 470 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Sveavägen 59 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com senast tre (3) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.leovegasgroup.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

****

Stockholm i april
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som LeoVegas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 08:00 den 26 april 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.