Kommuniké från årsstämman i LeoVegas 2019

Regulatorisk
Regulatorisk
Årsstämman 2019 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 29 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 18 766 288 euro, disponeras så att utdelning om totalt 121 983 564 kronor utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 1,20 kronor per aktie, och att återstoden, 6 894 755 euro, balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelningen ska lämnas halvårsvis med 0,60 kronor per aktie och att den första avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning ska vara den 3 juni 2019, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 7 juni 2019, och att den andra halvårsutdelningen ska vara den 3 december 2019, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 6 december 2019.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 900 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 500 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 300 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 600 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Mårten Forste, Robin Ramm-Ericson, Anna Frick och Tuva Palm. Till ny styrelseledamot valdes Fredrik Rüden. Som styrelsens ordförande omvaldes Mårten Forste. Per Brilioth, Barbara Canales och Patrik Rosén avböjde omval.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i allt väsentligt oförändrade riktlinjer från föregående år).

Beslut om incitamentsprogram till anställda
Vid stämman beslutade styrelsen, efter underhandskontakter med större aktieägare, att dra tillbaka sitt förslag till beslut om teckningsoptionsprogram genom emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Forste, Styrelseordförande
+46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com

Gustaf Hagman, Group CEO 
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas Mobile Gaming Group
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.