Kallelse till extra bolagsstämma i LeoVegas AB (publ)

Regulatorisk
Regulatorisk
Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 17.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 17.00.

Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 22 augusti 2019. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 22 augusti 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
 • dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 22 augusti 2019. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”LeoVegas EGM 2019”), eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Att: Ian Gulam, Box 180, 101 23 Stockholm (vänligen märk kuvertet ”LeoVegas EGM 2019”), eller per e-post till ian.gulam@bakermckenzie.com, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 augusti 2019. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Förslag till dagordning:

1         Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2        Upprättande och godkännande av röstlängd

3        Val av en eller två justeringsmän

4        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5        Godkännande av dagordning

6        Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2019/2022

 1. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2019/2022
 2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 3. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

7        Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att extra bolagsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman. 

Punkt 6: Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2019/2022
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.  

Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget, i likhet med tidigare incitamentsprogram, är att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Styrelsen finner att det ligger i aktieägarnas intresse att koncernledning, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner 2019/2022                                                  
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst EUR 12 000. För beslutet ska följande villkor gälla:                                                                                                 

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det indirekt helägda dotterbolaget Gears of Leo AB, org.nr 556939- 6459 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare inom koncernen enligt nedan.
 2. Överteckning kan inte ske.                                                                          
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter extra bolagsstämman.
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.                                                             
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 september 2022 till och med den 30 september 2022, eller sådant tidigare eller senare datum som framgår av optionsvillkoren enligt punkt 11 nedan.                                         
 8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om fem handelsdagar närmast innan extra bolagsstämman. Dagen för extra bolagsstämma är den 28 augusti 2019, vilket medför att nämnda period om fem handelsdagar närmast innan extra bolagsstämma blir den 21 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019. Teckningskursen per aktie ska dock lägst uppgå till 50 kronor.                                    
 9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.                                                                   
 10. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.               
 11. Övriga villkor enligt Bilaga 1A.                                                                                 

B: Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.                                                                               

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma högst 50 av styrelsen utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelpersoner (”Deltagarna”).

Bolagets styrelseledamöter samt grundare Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson ska inte omfattas av programmet.                                                                                                                                                      

1. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva så många av det totala antalet optioner som framgår av nedanstående tabell. För det fall att någon eller några Deltagare inte förvärvar hela sin andel, har Dotterbolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) Deltagare att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska i första hand tillkomma Deltagare av Kategori A, i andra hand Deltagare av Kategori B och i tredje hand Deltagare av Kategori C.  

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner
Koncernledning (”Kategori A”) Högst 10 40 000–100 000 400 000–1 000 000
Ledande befattningshavare (”Kategori B”) Högst 30 10 000–20 000 250 000–500 000
Övriga nyckelpersoner (”Kategori C”) Högst 30 5 000–10 000 125 000–250 000

2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till cirka EUR 0,40 per option baserat på en aktiekurs om EUR 3,51 och en teckningskurs om EUR 4,65.

3. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget och dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör.

4. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 11 september 2019. Bolagets styrelse ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.            

C: Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

 1. Utspädning – Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.
 2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm. – Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.
 3. Beräkning av marknadsvärdet – Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget Deloitte AB gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.                                                         
 4. Beredning av ärendet – Optionsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av koncernledningen och externa rådgivare i enlighet med av årsstämman 2018 antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet och i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till extra bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.
 5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm. – För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2018, samt Bolagets hemsida. Inga andra aktierelaterade incitamentsprogram är gällande.
 6. Bemyndiganden och beslutsregler – Extra bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt B ovan.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.                

Extra bolagsstämmans beslut enligt punkterna 6 A och 6 B ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 6 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.                                          

Beslutet avseende överlåtelse av teckningsoptionerna ska även godkännas av bolagsstämman i Dotterbolaget.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 101 652 970 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Övrig information
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Luntmakargatan 18 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com senast tre (3) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.  

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf 

****
Stockholm, Juli 2019
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Mårten Forste, Styrelseordförande
+46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om LeoVegas Mobile Gaming Group 
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.