LEOVEGAS UTÖKAR SITT EXISTERANDE OBLIGATIONSLÅN MED 200 MILJONER KRONOR

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas AB (publ) (”LeoVegas”) har framgångsrikt utökat sitt obligationslån med 200 miljoner inom dess existerande ramverk om 800 miljoner kronor med ISIN SE0015242854 som löper med en rörlig ränta om STIBOR +5,50%. Obligationerna emitterades på överkurs till ett pris om 103 procent av det nominella beloppet per obligation, vilket motsvarar en rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,95% till första möjliga inlösendag. Obligationslånet förfaller i december 2023 och det totala beloppet för utestående obligationer inom bolagets existerande ramverk uppgår nu till 700 miljoner kronor.

Emissionslikviden från emissionen av ytterligare obligationer kommer att bidra till en optimal kapitalstruktur samt ytterligare finansiell flexibilitet. LeoVegas avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Swedbank har varit arrangör och sole bookrunner i samband med emissionen av obligationerna och Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare.