LeoVegas utnyttjar bemyndigande för återköp av egna aktier

Regulatorisk
Regulatorisk

Styrelsen i LeoVegas har beslutat att utnyttja det bemyndigande som lämnades på bolagets årsstämma den 8 maj 2020 om att återköpa egna aktier. LeoVegas avser att återköpa egna aktier för ett belopp upp till 10 000 000 EUR. Aktieåterköpen får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman den 11 maj 2021. Syftet är att optimera bolagets kapitalstruktur och skapa aktieägarvärde genom att minska antalet utestående aktier. De återköpta aktierna kan även användas som betalning av eventuella framtida förvärv.

Återköpsprogrammet initieras i enlighet med bemyndigandet från aktieägarna vid bolagsstämman den 8 maj 2020 att återköpa upp till tio procent av samtliga aktier i bolaget fram till årsstämman 2021. Det innebär att maximalt 10 165 297 aktier kan återköpas. Bolaget avser dock att under den föreskrivna tidsperioden återköpa aktier för ett belopp upp till maximalt 10 000 000 EUR. LeoVegas innehar idag inga egna aktier. Återköpsprogrammet kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och följande villkor:

  1. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman den 11 maj 2021.
  2. Återköpen ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm.
  3. Högst 25 procent, med undantag för blocktransaktioner, av den genomsnittliga dagliga volymen för aktierna på Nasdaq Stockholm får återköpas varje handelsdag.
  4. Betalning för aktierna ska ske kontant.

LeoVegas ska till Nasdaq Stockholm rapportera samtliga återköp av egna aktier som har ägt rum under programmet senast inom sju handelsdagar efter dagen för återköp.

Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av LeoVegas AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com