LeoVegas överväger att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån och kommunicerar skuldsättningsmål

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") har givit SEB och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare med start 30 november 2020 för att undersöka möjligheten att emittera ett seniort icke-säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 200 miljoner kronor och en löptid om tre år. En marknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från transaktionen kommer att användas för LeoVegas expansionsstrategi, refinansiering av befintlig skuld och för eventuella förvärv. I samband med transaktionen ingår LeoVegas också avtal om en ny treårig banklånefacilitet (RCF) som uppgår till 40 miljoner euro. 

finansiella mål – skuldsättningsmål införs
I samband med transaktionen publicerar LeoVegas att skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA) långsiktigt ej ska överstiga 1.0x. LeoVegas kan dock, under vissa förutsättningar, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med, till exempel, större förvärv eller andra strategiska initiativ.

LeoVegas befintliga långsiktiga finansiella mål är oförändrade och lyder:

  • Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknadens
  • Långsiktig EBITDA-marginal om minst 15 procent, med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på lokalt reglerade marknader där spelskatt utgår
  • Att, över tid, dela ut minst 50 procent av vinsten

“I och med detta säkerställer vi en långsiktig och stabil finansiering för LeoVegas. Vi förstärker bolagets finansiella flexibilitet och diversifierar vår finansiering med en kombination av obligation och förnyade banklån. Det möjliggör för oss att fortsätta leverera på vår expansionsstrategi där vi fokuserar på reglerade marknader och marknader som snart ska regleras. Vidare utvärderar vi löpande strategiska och kompletterande förvärv som kan passa in i LeoVegaskoncernen.” säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av LeoVegas AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com