LEOVEGAS MEDDELAR ÄGARFÖRÄNDRING OCH ÅTERKÖPSERBJUDANDE ENLIGT OBLIGATIONSVILLKOR

Regulatorisk
Regulatorisk

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854(”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som meddelat av MGM Resorts International genom ett pressmeddelande den 31 augusti 2022 har MGM Casino Next Lion, LLC, ett indirekt helägt dotterbolag till MGM Resorts International, per den 7 september 2022 förvärvat cirka 96 procent av samtliga aktier i LeoVegas. Förvärvet utgör en ägarförändring (Change of Control Event) enligt Obligationsvillkoren och LeoVegas har i dag skickat underrättelse om ägarförändringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten Intertrust (Sweden) AB.

Ägarförändringen medför en rätt (men ingen skyldighet) för respektive obligationsinnehavare att inom 60 dagar begära att LeoVegas återköper alla, eller endast några, av dess obligationer till ett pris motsvarande 101,00 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen obetald ränta.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och agenten samt ytterligare information om villkoren för återköpserbjudandet finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com under Investor Relations.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank AB (publ) att vara så kallad paying agent i samband med återköpserbjudandet.

Ägare av Obligationer som inte accepterar återköpserbjudandet, eller som inte uppfyller villkoren för återköp kommer fortsätta vara ägare av sina Obligationer.