LeoVegas ingår avtal om förvärv av speloperatören Royal Panda, upptar lånefinansiering om 100 MEUR och justerar finansiella mål

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVegas International Ltd., ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det maltesiska bolaget Web Investments Limited, vars koncern innehar varumärket Royal Panda ("Royal Panda"). Förvärvet genomförs till en köpeskilling om 60 MEUR med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 60 MEUR. Med anledning av förvärvet och för att kunna agera på framtida förvärvsmöjligheter har LeoVegas-koncernen tagit upp lånefinansiering om 100 MEUR varav 40 MEUR utgör en s. k. revolving credit facililty. Tillträde av förvärvet beräknas ske den 1 december 2017. Med anledning av förvärvet har LeoVegas styrelse justerat Bolagets finansiella mål.

Om förvärvet
Förvärvet av Royal Panda stärker LeoVegas expansion i reglerade spelmarknader, framförallt i Storbritannien, samt adderar ett starkt och spännande varumärke till LeoVegas-koncernen. Om vissa finansiella milstolpar uppfylls inom 12 månader efter tillträdesdagen har Royal Panda rätt till en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 60 MEUR. Den totala köpeskillingen kan således maximalt uppgå till 120 MEUR.

Royal Panda erhåller maximal tilläggsköpeskilling, om bolaget under 12 månader från tillträdet uppnår minst 50 MEUR i Net Gaming Revenue (NGR), EBITDA på minst 15 MEUR, att minst 34 MEUR av NGR kommer från Storbritannien samt att EBITDA från Storbritannien är minst 5 MEUR. Förvärvet av Royal Panda ligger i linje med LeoVegas strategi att fortsätta växa på reglerade marknader.

LeoVegas har en stark kassa och används till den initiala köpeskillingen. Utöver det har LeoVegas-koncernen tagit upp lånefinansiering om 100 MEUR för att ha fortsatt kapacitet att agera på framtida förvärvsmöjligheter. Av dessa 100 MEUR utgör 40 MEUR en Revolving Credit Facility (RCF). Finansieringen har en löptid på tre år och amorteringen börjar i det andra kvartalet 2019 med 10 MEUR per kvartal. Räntan på finansiering är cirka 2 procent.

Om Royal Panda
Royal Panda har en egenutvecklad teknisk plattform med fokus på casino och bolaget lanserade nyligen produktkategorin Sport. LeoVegas bedömer lanseringen som lovande och varumärket Royal Panda fungerar väl även gentemot sportspelare. Bolaget har idag totalt cirka 60 anställda och huvudkontoret är beläget på Malta.

Royal Pandas huvudmarknad är Storbritannien som i det tredje kvartalet 2017 stod för 50 procent av intäkterna. Under samma kvartal stod spel på mobila enheter för 65 procent av intäkterna. I det tredje kvartalet 2017 växte Royal Pandas totala intäkter med 61 procent och var 9,8 MEUR samt ett estimerat[1] EBITDA resultat på 3,2 MEUR.

"Royal Panda har på kort tid byggt upp en effektiv verksamhet med ett spännande och starkt varumärke. Det är ett stort förvärv som vi gör efter en noga genomförd process. Med hjälp av det starka symbolvärdet i pandan har man skapat ett premiumvarumärke bland spelare och vi kommer komplettera LeoVegas med Royal Panda. Det ger oss två fantastiska, globala varumärken, vilket gör skalbarheten i den fortsatta tillväxten enorm samtidigt som det förstärker vår position i Storbritannien." säger Gustaf Hagman, Group CEO.                   

Finansiella mål

I och med förvärvet av Royal Panda kan LeoVegas nu lämna de kortsiktiga målen för 2018. Detta då målen var fastställda utan hänsyn till större förvärv.

LeoVegas lämnar inga prognoser för framtiden men har kvar följande långsiktiga mål:

  • Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknadens
  • Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent, med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår
  • Att dela ut minst 50 procent av vinsten

Presentation

Presentation av förvärvet kommer ges i samband med presentationen av LeoVegas tredje kvartal som äger rum, imorgon den 25:e oktober klockan 9:00 (CET) och nås via länken:

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e oktober 2017 kl. 21:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future" Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer information om LeoVegas återfinns på www.leovegasgroup.com eller www.leovegas.com.

[1] Vissa kostnader för september månad är uppskattade för att räkna fram estimerad EBITDA.