LeoVegas genomför strategiska åtgärder gällande Storbritannien och relaterade kostnadsinitiativ

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas genomför strategiska förändringar kopplade till den brittiska marknaden samt gruppens organisation. Varumärken under samlingsnamnet Rocket X migreras under det första kvartalet över till gruppens egen teknikplattform medan varumärket Royal Panda lämnar Storbritannien för att istället fokusera på snabbväxande marknader i Europa och Övriga världen. Med det skapas en mer fokuserad och effektiv verksamhet som fullt nyttjar skalfördelar inom teknik, produkt och organisation. Till följd av bolagets effektiviseringsarbete avbryts även en planerad flytt till nya lokaler på Malta. Initiativen väntas leda till årliga kostnadsbesparingar på totalt omkring 3,7 MEUR. Omstruktureringskostnader av engångskaraktär på totalt 6,1 MEUR kommer att belasta rörelseresultatet för det fjärde kvartalet. LeoVegas skriver även ner investeringen i Royal Panda med cirka 10 MEUR.

Den brittiska marknaden för onlinespel har förändrats kraftigt de senaste åren, exempelvis avseende striktare krav inom regelefterlevnad samt högre spelskatter. LeoVegas har samtidigt, sedan förvärvet av tillgångarna i IPS (Rocket X) och Royal Panda, bedrivit sin verksamhet i Storbritannien på tre separata teknikplattformar och med tre delvis separata organisationer, vilket har medfört en intern komplexitet. Redan under 2019 integrerades därför marknadsorganisationerna för LeoVegas och Rocket X till en enhet. Gruppen tar nu nästa steg med att migrera över varumärkesportföljen inom Rocket X från en tredjepartslösning till den egna multibrandplattformen Rhino där all teknik ägs och drivs av LeoVegas. Samtidigt lämnar Royal Panda den brittiska marknaden vilket gör att all verksamhet kopplad till Storbritannien framöver kommer att drivas på samma teknikplattform och med en gemensam organisation för teknik, produkt, kundtjänst, marknadsföring och regelefterlevnad.

De strategiska initiativen gällande Storbritannien påbörjades under det fjärde kvartalet 2019 och väntas till stor del vara genomförda under det första kvartalet i år. Åtgärderna väntas generera kostnadssynergier inom bland annat marknad, produkt och betalningar, kundtjänst samt innebär en minskad komplexitet inom regelefterlevnad. De årliga besparingarna beräknas till omkring 2,0 MEUR efter att migrationen har genomförts och består främst av minskade plattform- och produktkostnader samt en mer effektiv organisation.  

Under det fjärde kvartalet omsatte Royal Panda omkring 1,1 MEUR i Storbritannien med negativ lönsamhet och väntas inte generera några betydande intäkter under det första kvartalet 2020. Intäkterna för den kvarvarande verksamheten i Storbritannien, bestående av 13 varumärken däribland LeoVegas, 21.co.uk och BetUK, växte med 15% i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet och uppvisade en god lönsamhet.

LeoVegas fokus på ökad effektivitet och kostnadskontroll under det senaste året, däribland de nu kommunicerade åtgärderna gällande Storbritannien, har bidragit till en mycket mer optimerad organisation och förbättrade processer. Antalet heltidsanställda inom gruppen har minskat från knappt 900 till runt 800 under det senaste året. Gruppen har därför beslutat sig för att säga upp ett kontrakt för nya, större lokaler på Malta under 2021, och kommer istället att vara kvar i befintliga faciliteter under den kommande femårsperioden. Den årliga kostnadsbesparingen jämfört med den tidigare planerade flytten uppgår till runt 1,7 MEUR per år.

Initiativen medför omstruktureringskostnader på totalt 6,1 MEUR som kommer att belasta rörelseresultatet (EBIT) för det fjärde kvartalet. Kostnaderna är främst relaterade till förtidsuppsagda tredjepartsavtal inom plattform och produkt, straffavgifter för uppsägandet av det nya hyreskontraktet på Malta, avvecklingskostnader för Royal Pandas verksamhet i Storbritannien samt nedskrivning av LeoVegas Gamings immateriella tillgångar kopplade till Rocket X tidigare teknikutveckling. LeoVegas skriver utöver detta även ner investeringen i Royal Panda med cirka 10 MEUR. Samtliga nämnda kostnader kommer att redovisas under jämförelsestörande poster i rapporten för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet kommer även att inkludera en reavinst på 11,4 MEUR från den tidigare kommunicerade försäljningen av dotterbolaget Authentic Gaming, vilket också kommer att redovisas under jämförelsestörande poster.

"De strategiska initiativ vi nu genomför skapar optimala förutsättningar att vara framgångsrika på den stora, men samtidigt komplexa, brittiska marknaden. Konsolideringen av varumärken på en och samma plattform kommer att bidra med stora skalfördelar inom gruppen, både genom att vi utnyttjar vår multibrandteknik till fullo och genom en effektivare organisation. Redan under förra årets andra hälft började LeoVegas och de Rocket X-relaterade varumärkena i Storbritannien att utvecklas positivt och den nya strukturen ger oss en bra startpunkt att öka både tillväxten och lönsamheten på den brittiska marknaden under 2020. Samtidigt kan Royal Panda, som har lidit av en svag utveckling i Storbritannien men har utvecklats väl i andra marknader, nu fokusera helt på tillväxt utanför Storbritannien och även lansera varumärket i ett par nya marknader i och utanför Europa”. säger Gustaf Hagman, Group CEO.

LeoVegas publicerar rapporten för det fjärde kvartalet 2019 på fredagen den 14 februari klockan 08:00. 

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.