LeoVegas AB: Utnyttjande av övertilldelningsoption i LeoVegas

SEB och Carnegie har idag meddelatatt övertilldelningsoptionen presenterad i prospektet har utnyttjats till fullo avseende 3 897 878 aktier i LeoVegas AB (publ). Övertilldelningsoptionen utfärdades för att praktiskt möjliggöra eventuell kursstabilisering av LeoVegas aktien i det fall aktiepriset skulle ha utvecklats negativt. Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts.

I samband med noteringen av mobilspelsbolaget LeoVegas lämnade Huvudägarna[1] och SEB Stiftelserna en övertilldelningsoption till SEB och Carnegie omfattande högst 3 897 878 aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier. SEB och Carnegie har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Övertilldelningsoptionen utfärdades för att praktiskt möjliggöra eventuell kursstabilisering av LeoVegas aktien i det fall aktiepriset skulle ha utvecklats negativt.

Eftersom kursutvecklingen varit god och stabil har ingen kursstabilisering behövts. Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen har ingen påverkan för övriga befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033
www.leovegasgroup.com.

Rådgivare

SEB och Carnegie Investment Bank har varit Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i noteringen. Baker & McKenzie har varit legal rådgivare till LeoVegas och de säljande aktieägarna. Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Avanza Bank AB (publ) är Bolagets Certified Advisor. Avanza Bank AB (publ), Nordnet AB (publ) och GP Bullhound har varit försäljningsagenter i samband med noteringen.

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards.
LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Mer om mobilspelsbolaget LeoVegas på www.leovegasgroup.com

Viktigt meddelande

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepap­per.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till: USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registre­ring eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlig­het med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registre­ring enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offent­ligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, "Prospektdirekti­vet"). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovannämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta med­delande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfat­tas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Finan­cial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta perso­ner får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som "tror", "förväntar sig", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer att", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskatt­ningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om LeoVegas anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för bety­dande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga fak­torer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför LeoVegas kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN

[1]Huvudägarna avser Aggregate Media Fund V KB, Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson