LeoVegas AB: Tredje kvartalet: 1 juli– 30 september 2018

Regulatorisk
Regulatorisk
”Ett utmanande kvartal för våra två största marknader med ytterligare fokus på regelefterlevnad och hållbarhet. Det är glädjande att se att LeoVegas är det mest välkända onlinecasinovarumärket i Sverige – vår position inför regleringen är urstark!” – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Tredje kvartalet: 1 juli– 30 september 2018[1]

 • Intäkterna ökade med 41 procent till 78,6 MEUR (55,6).
 • Organisk tillväxt i lokala valutor exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 14 procent.
 • EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (7,6), motsvarande en EBITDA marginal om 11,4 procent (13,7).
 • Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 35,3 procent (25,3) av total NGR.
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 318 189 (202 980), en ökning med 57 procent.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13 EUR (0,06).

Händelser under kvartalet

 • Sportvarumärket Betuk lanserades för den brittiska marknaden.
 • Inloggning och registrering via e-legitimationen BankID samt omedelbara utbetalningar.
 • LeoVentures förvärvade 51% av pixel.bet, som är en e-sportbettingoperatör.
 • Dotterbolaget Authentic Gaming skrev avtal med Storbritanniens största landbaserade casino samt erhöll en leverantörslicens för den brittiska marknaden.

Händelser efter kvartalets slut

 • LeoVegas är Sveriges mest välkända och mest uppskattade varumärke inom onlinecasino enligt flertalet undersökningar utförda av Mantab Globals varumärkesundersökningar
 • Varumärket legs11.co.uk med fokus på bingo lanserades på den brittiska marknaden
 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 26,6 MEUR (20,6) i oktober motsvarande en tillväxttakt på 29 procent.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Det tredje kvartalet har varit ett omställningskvartal för LeoVegas som koncern. Fokus har i första hand varit på regelefterlevnad, slutförandet av plattformsutvecklingsprojekt och andra långsiktiga investeringar. Allt för att möjliggöra nästa stora steg i bolagets utveckling. Hanteringen av ökade krav inom regelefterlevnad är absolut nödvändig och innebär även en stor konkurrensfördel för oss. Vi ligger nu i framkant inom området vilket möjliggör en långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt för koncernen.

Trots det på sikt viktiga förbättringsarbetet är vi inte nöjda med varken tillväxt eller lönsamhet under det tredje kvartalet. Vårt arbete inom regelefterlevnad har primärt påverkat tillväxten kortsiktigt i våra två största marknader, Storbritannien och Sverige. Som en konsekvens av omställningen har vi sett det genomsnittliga spelarvärdet sjunka, vilket kortsiktigt inte har kunnat mitigeras av ett nytt rekord i antal deponerande kunder under kvartalet. Den andra orsaken som har haft en märkbar påverkan är de större projekten vi lanserade i andra kvartalet. Vi kommer se effekten av dessa först på lång sikt och de har dessutom haft en inlåsningseffekt av våra resurser som inte kunnat fokusera på tillväxtinitiativ.

Parallellt med att vissa långsiktiga teknikprojekt fortfarande fortlöper har organisationen nu kunnat återgå till mer tillväxtfrämjande projekt. Vi har även lanserat ett antal andra nya initiativ under hösten kring produkt och kundupplevelse som väntas ge gradvis positiva effekter, vilket understödjs av positiva kund-KPIer under det fjärde kvartalets början. Detta i sin tur borgar för en återgång till högre tillväxttal framöver. 

I framkant inom hållbarhet och regelefterlevnad
Som kommunicerat när vi rapporterade det andra kvartalet ser vi en ökning gällande externa krav för spelansvar och regelefterlevnad för operatörer. Vår bedömning är att vi som koncern har kommit långt inom området. Vi har infört kontroller och processer som vi bedömer som klart bättre än genomsnittet i branschen, inte minst på den svenska marknaden. Exempelvis har vi genomfört proaktiva åtgärder inom ansvarsfullt spel, AML (Anti Money Laundering) samt tillsatt utökande rutiner kring SOI (Source of Income), vilket är en bedömning av kundens finansiella situation. Detta har vi implementerat gradvis under en längre period. Vi började se effekterna av våra proaktiva åtgärder i andra kvartalet och de slår nu fullt ut i det tredje kvartalet. Sammantaget framstår en bild där arbetet på området påverkat tillväxten negativt under det tredje kvartalet men som samtidigt medför att vi är ännu bättre positionerade för långsiktigt tillväxt. Vi kommer med införda rutiner ha bästa möjlighet att verka effektivt och hållbart i en reglerad miljö, något som endast blir möjligt för de operatörer som investerat i de rutiner och processer som krävs. Vi ser detta som en stor konkurrensfördel. 

Vår höga ambition gäller samtliga marknader men alla marknader måste också hanteras som unika. På vissa marknader är vår bedömning att vårt arbete inom regelefterlevnad har påverkat kundupplevelsen negativt, bland annat gällande informationsgivning och interna processer. Arbetet innefattar en svår balansgång och vi håller nu på att kalibrera verksamheten för att leva upp till de olika regelverken med ett högt spelansvar och samtidigt erbjuda en bra och smidig kundupplevelse.

Utvecklingen under kvartalet
Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 78.6 MEUR (55.6), vilket motsvarade en ökning med 41 procent. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 7,5 procent. Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 14 procent. EBITDA resultatet, uppgick till 9.0 MEUR (7.6), motsvarande en EBITDA marginal om 11,4 procent (13.7).

Den huvudsakliga förklaringen till den svagare tillväxten är en svag utveckling i Storbritannien under perioden. Den organiska tillväxten för LeoVegas.com i Storbritannien var negativ med 32%. Även Royal Panda och Rocket X hade minskade intäkter från Storbritannien.

För LeoVegas har EBITDA fluktuerat mellan kvartalen. På årsbasis har vi dock uppvisat en jämn trend gällande vår marginal. Den lägre EBITDA marginalen i det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal förklaras framförallt av två saker. Det ena är att vi växt personalstyrkan i relation till intäkter i en högre takt än tidigare. Merparten av nya medarbetare är inom teamet för spelansvar och regelefterlevnad, där teamet har fördubblats sedan årsskiftet, samt inom teknikutveckling. Den andra större faktorn är att Rocket X varumärkena investerar i flera större marknadsföringsinitiativ, bland annat lanseringen av BetUK varumärket. Detta är investeringar som kortsiktigt belastar resultatet men väntas leda till en ökad tillväxt under kommande kvartal.

Fokus på Casino och kundupplevelse
LeoVegas har sedan start haft fokus på “No1 in mobile” och med en unik styrka som casinovarumärke. Sport, som vi adderade 2016, är viktigt för LeoVegas totala kunderbjudande och tillväxt. Vi har investerat i produkten och lyckats bygga upp ett etablerat varumärke inom sport under ett viktigt sportår. Vi kommer nu fortsätta strategin vi påbörjade efter fotbolls-VM med att flytta tillbaka vårt fokus till casinovertikalen.

Teknik – värdefullt att investera i ny teknik
Under det andra kvartalet lanserade vi vår nya Front-end plattform. Vår nya plattform är nödvändig för att fortsätta kunna växa snabbt och vara marknadsledande kring produkt. En av många fördelar är förbättringarna inom sökordsoptimering (SEO). Värdet av förbättrad SEO är att kunderna hittar direkt till Leovegas.com via sökmotorer istället för att gå via externa affiliate partners. Vi kan redan under det tredje kvartalet se en ökning och förbättring av den organiska trafiken till LeoVegas.com. Till exempel har antal nya kunder via organisk trafik ökat med +50% sedan den nya plattformen implementerades. Det är väldigt glädjande att se en positiv effekt på så kort tid. Över tid medför det att vi kommer bli mindre beroende av externa marknadskanaler, vilket i sin tur leder till en tillväxt med högre lönsamhet.

Reglerade marknader
NGR från lokalt reglerade marknader uppgick till 35,3 procent av totalen under det tredje kvartalet. Från och med Q1 nästa år, då Sverige regleras, väntar vi oss att omkring 60 procent av våra intäkter kommer från reglerade marknader. Detta är i linje med vår expansionsstrategi att växa på lokalt reglerade marknader samt marknader som väntas införa reglering.

Sverige – urstark position inför reglering
Sverige är en av våra huvudmarknader och vi närmar oss den 1:a januari då marknaden äntligen regleras efter många års väntan. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Lotteriinspektionen, till vilka vi i augusti lämnade in vår licensansökan. Vi har stor tilltro till att den svenska omregleringen, där samtliga verksamma operatörer verkar enligt samma regelverk, kommer att skapa en sund spelmarknad med en hög kanalisering där fokus ligger på kundupplevelse och spelansvar.

I Sverige har vi under några kvartal haft behov att uppdatera produkten för att möta den ständigt tuffa konkurrensen. Under tredje kvartalet lanserade vi bland annat inloggning och registrering via e-legitimationen BankID samt omedelbara utbetalningar. Detta har implementerats med en direktintegration till BankID och inte via en tredjepartslösning. Det är någonting som minskar antal klick och förbättrar upplevelsen för kunden. Med dessa förbättringar är vår bedömning att vi återigen har Sveriges bästa kundupplevelse inom casino i mobilen med det bredaste utbudet.

Vår absoluta ambition är givetvis att behålla positionen som det mest välkända och mest uppskattade Casino-varumärket på den svenska marknaden efter omregleringen. Vi har dessutom många spännande kampanjer kvar redan före årsskiftet. Ett sådant initiativ är vår nya ambassadör, Hollywoodstjärnan Dolph Lundgren, som ni kommer få se mycket av i media. Detta tillsammans med att LeoVegas är det mest välkända onlinecasinovarumärket gör att vi går in i regleringen med en urstark position!

Storbritannien – en ny nivå att växa ifrån
Den brittiska marknaden är utmanande för närvarande men vi har i början av det fjärde kvartalet återigen börjat se positiva trender och därmed hittat en ny nivå att växa ifrån. Detta är ett resultat av det enorma arbete vi har gjort inom regelefterlevnad.

Att ha en öppen dialog med en samarbetsvillig myndighet är viktigt för att skapa ett bra affärsklimat med det gemensamma målet att skapa en sund och hållbar spelmarknad. I detta arbete är myndigheterna i Storbritannien, UK Gambling Commission (UKGC) ett gott exempel och samarbetet och förståelsen är väldigt god.

De anpassningar som gjorts gällande hur vi driver verksamheten är nödvändiga för att vi långsiktigt ska leverera en hållbar och stark tillväxt. De operatörer som håller en hög nivå inom compliance med kunden i fokus kommer ha en väldigt stark position framöver i Storbritannien men även i andra jurisdiktioner eftersom fler och fler länder regleras och kunskap då byggs upp kring regelefterlevnad för reglerade länder. Arbetet med att automatisera och effektivisera processerna har redan inletts.

Omställningen som sker i Storbritannien har inneburit att det generella spelarvärdet har kommit ner på en lägre nivå. Kundanskaffningskostnaden som erbjuds av vissa marknadsföringspartners har dock ännu inte kommit ner i motsvarande utsträckning. Historiskt har dock marknadsförändringar alltid lett till att kundanskaffningskostnaden anpassats till de nya förutsättningarna.

”Scale up markets” – fortsatt stark tillväxt
Utöver Sverige och Storbritannien som idag är våra största marknader har vi, vad vi kallar, våra ”scale up markets”. Där ingår bland annat Kanada, Danmark, Tyskland och Italien. I dessa marknader satsar vi stort och ser nyckeltalen peka åt rätt håll. Framförallt har Tyskland levererat ett starkt tredje kvartal med en tillväxttakt väl över 100 procent, men även marknader som Danmark och Kanada växer snabbt och ökar i betydelse för gruppens total tillväxt.

Våra varumärken
Rocket X – LeoVegas Gaming:s varumärken i Storbritannien med samlingsnamnet Rocket X har haft ett utmanande kvartal. Dessa varumärken är endast aktiva på den brittiska marknaden och drabbas därför extra hårt kortsiktigt när det gäller spelarvärdet av de ökande compliance-kraven. Vi ser dock nu en väldigt positiv utveckling av kundbasen för dessa varumärken, vilket väntas bidra till förnyad tillväxt från nuvarande intäktsnivå. Det finns många tillväxtdrivande initiativ på den brittiska marknaden, bland annat lanserades varumärket BetUK med sport som huvudinriktning med väldigt goda initiala resultat. Efter kvartalets slut har också bingovarumärket legs11.co.uk lanserats.

Royal Panda – Royal Panda har närmare hälften av sina intäkter från Storbritannien och påverkas också av ökade regulatoriska krav. I andra marknader ser vi en betydligt starkare tillväxttrend. Earn-out perioden för Royal Panda går ut 1 december och integrationen av Royal Panda har gått in en mer intensiv fas. Earn-outen bedöms nu bli lägre än vi tidigare har bedömt, vilket är kopplat till den svagare utvecklingen i Storbritannien under earn-out perioden. Vår reviderande bedömning är att den kommer hamna på runt 30 MEUR och kommer att utbetalas i början av nästa år.

LeoVentures – händelserikt kvartal
Det tredje kvartalet var ytterligare en händelserik period för LeoVentures. Under kvartalet skrev dotterbolaget Authentic Gaming avtal med Storbritanniens största landbaserade casino Aspers för att leverera roulettespel, via livestream, från Aspers prestigefyllda Casino i London. Authentic har också beviljats en leverantörslicens för den brittiska marknaden. Under kvartalet investerade LeoVentures även i e-sportbettingoperatören pixel.bet. Ambitionen är att på sikt ta positionen som det ledande varumärket inom e-sport communityn. Centralt för denna marknad är Twitch-streaming och streamers som influencers, vilket nära knyter an till LeoVentures investering i streaming communityn CasinoGrounds som utvecklas mycket väl. 

Finansiella mål – år 2020
Även om en av våra huvudmarknader för tillfället går igenom en förändring som sätter press på tillväxten kortsiktigt vill jag upprepa våra finansiella mål för 2020 om intäkter om minst 600 MEUR och EBITDA om minst 100 MEUR. Målen är förvisso mer utmanande idag än när vi kommunicerade dem i våras, men vi ser goda möjligheter att nå dit. Bland annat har vi fortfarande en mycket stark position i Storbritannien med ett flertal slagkraftiga varumärken, och har goda möjligheter att börja växa igen sekventiellt efter de senaste kvartalens compliance-fokus. Vi räknar med att kunna växa vår marknadsandel i Sverige efter omregleringen då total kundupplevelse och spelansvar ökar i betydelse. Vi har samtidigt ett antal marknader som nu börjar bli stora och växer kraftigt, samtliga med potential att på sikt bli LeoVegas största marknad.

Vår expansionsplan är fortsatt ambitiös och vi tittar på flertalet nya marknader att expandera till under de kommande åren. Vi utesluter inte heller nya förvärv ifall de passar in i gruppens strategiska agenda. Vi på LeoVegas jobbar hårt för att vi ska växa långsiktigt och hållbart samt fortsätta bygga det ledande Gametech bolaget.

Kommentar om det fjärde kvartalet
Oktober har börjat med spelintäkter, netto (NGR) på 26,6 MEUR (20,6), motsvarande en tillväxttakt på 29 procent.

Storbritannien har en stor påverkan på siffrorna för såväl det tredje kvartalet som för oktober månad medan de flesta andra huvudmarknaderna visar god tillväxt. Gällande Sverige har kombinationen av ökad marknadsföring och en uppgraderad produkt gett en bra initial effekt, med 25% högre intäkter i oktober jämfört med september och med en god lönsamhet.

Historiskt har det fjärde kvartalet utvecklats starkare i slutet av perioden, då december generellt är den månad med högst kundaktivitet.

Jag är övertygad om att våra påbörjade tillväxtinitiativ samt ett ökat fokus på casino kommer ta oss tillbaka till den starka tillväxten vi haft historiskt. Det ger oss bra möjligheter att skapa långsiktig hållbar värdetillväxt för våra aktieägare.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46 (0) 8 5664 2753, UK: +44 (0) 330 336 9127, US: +1 646 828 8144, använd bekräftelse kod: 90 66 139 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/h3fot9hw

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, VD och koncernchef: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Stefan Nelson, CFO, +46 (0) 70 958 78 55, stefan.nelson@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance: +46 (0) 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är Sveriges främsta GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.


[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.