LeoVegas AB: Styrelsen i LeoVegas föreslår nytt incitamentsprogram och beslutar om makulering av tidigare utgivna teckningsoptioner

Regulatorisk
Regulatorisk

Styrelsen i LeoVegas AB (publ), ("LeoVegas" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda genom emission av 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Gears of Leo AB och efterföljande överlåtelse till deltagarna. Detta incitamentsprogram föreslås ersätta det tidigare programmet om 1 000 000 teckningsoptioner som beslutades vid årsstämman den 17 maj 2017. Styrelsen har även beslutat att makulera de teckningsoptioner som emitterades enligt beslutet från årsstämman. Styrelsen offentliggör idag en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 23 augusti 2017.

Nytt incitamentsprogram och makulering av teckningsoptioner
Enligt ersättningsutskottets rekommendation har styrelsen för Bolaget föreslagit att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett nytt incitamentsprogram genom emission av 1 000 000 teckningsoptioner till Gears of Leo AB ("Dotterbolaget") med efterföljande överlåtelse till ledandebefattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("Incitamentsprogram II 2017/2020").

Årsstämman beslutade den 17 maj 2017 om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner för att införa ett incitamentsprogram för koncernens anställda ("Incitamentsprogram I 2017/2020"). Samtliga teckningsoptioner tecknades av Dotterbolaget och registrerades hos Bolagsverket den 31 maj 2017. Incitamentsprogram II 2017/2020 syftar till att ersätta Incitamentsprogram I 2017/2020.

Skälet till att styrelsen föreslår ett nytt program är att kursutvecklingen på Bolagets aktie utvecklats i stark positiv riktning. Kursen steg från 38 kronor den 12 april 2017 då kallelse till årsstämman skedde till 59,25 kronor den 31 maj 2017 då sista dag för anmälan för deltagande i Incitamentsprogram I 2017/2020 var, vilket påverkade programmets mekanik negativt och medförde att det ekonomiska ändamålet med programmet helt sattes ur spel, varför styrelsen nu föreslår ett nytt incitamentsprogram.

Styrelsen har även den 23 juli 2017 beslutat att makulera samtliga utestående teckningsoptioner i Incitamentsprogram I 2017/2020, vilket innebär att inga ytterligare utspädningseffekter på antalet aktier i Bolaget kommer tillkomma i och med Incitamentsprogram II 2017/2020.

Sammanfattning av Incitamentsprogram II 2017/2020

  • Emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000,000022 euro
  • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Dotterbolaget med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
  • Teckningsoptionerna ska tecknas av Dotterbolaget till optionens marknadsvärde vid teckningstillfället i enlighet med Black & Scholes värderingsmodell.
  • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.
  • Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 170 procent av genomsnittet av det för varje handelsdag under perioden från och med den 9 augusti 2017 till och med den 22 augusti 2017 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq First North Premier officiella kurslista för aktie i Bolaget (103,25 kronor baserat på en preliminär beräkning).
  • Överlåtelse av teckningsoptionerna till anställda ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde dagen före överlåtelsedagen, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med överlåtelse av teckningsoptioner.
  • Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 60,75 kronor, 3,01 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 103,25 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,45 procent och en volatilitet om 31 procent samt med hänsyn till förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare.
  • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna och vid en teckningskurs om 103,25 kronor kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om 103 250 000 kronor.
  • Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram II 2017/2020 beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner och att optionerna under det tidigare Incitamentsprogram I 2017/2020 makuleras. Utspädningseffekten av Incitamentsprogram II 2017/2020 med hänsyn tagen till samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 2,92 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt att full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner sker och att optionerna under det tidigare Incitamentsprogram I 2017/2020 makuleras.

Extra bolagsstämma
Incitamentsprogram II 2017/2020 förutsätter beslut av extra bolagsstämma och en fullständig beskrivning av programmet kommer finnas tillgänglig i kallelsen till bolagsstämma. Den extra bolagsstämman är planerad till den 23 augusti 2017 och avses att hållas i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm. Kallelsen till stämman offentliggörs idag genom pressmeddelande och beräknas att publiceras den 26 juli 2017 i Post- och Inrikes Tidningar och finns tillgänglig från dagens datum på Bolagets webbplats www.leovegasgroup.com. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet den 26 juli 2017.

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juli 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com eller www.leovegas.com.