LeoVegas AB Q4: Kvartalsrapport 1 oktober– 31 december 2019. LeoVegas upprepar de långsiktiga finansiella målen, frångår de kortsiktiga finansiella målen samt höjer utdelningen

Regulatorisk
Regulatorisk

Vi går in i 2020 med god underliggande tillväxt och lönsamhet samt en allt starkare balansräkning”
– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET 2019: 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2019[1]

 • Intäkterna ökade med 3 procent till 87,1 MEUR (84,5).
 • EBITDA uppgick till 14,5 MEUR (8,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent (9,6)
 • Justerad EBITDA uppgick till 9,2 MEUR (8,1) vilket motsvarar en marginal om 10,6 procent (9,6).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 351 613 (327 156), en ökning med 7 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till rekordhöga 207 982 (181 747), en ökning med 14 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,06 EUR (0,06).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas investmentbolag LeoVentures har sålt dotterbolaget Authentic Gaming till Genting. Försäljningspriset uppgick till 15,2 MEUR på skuldfri basis och ger upphov till en reavinst på 11,4 MEUR.
 • LeoVegas genomför strategiska åtgärder gällande Storbritannien samt avbryter en flytt till nya lokaler på Malta. Initiativen medför årliga kostnadsbesparingar på totalt cirka 3,7 MEUR. Omstruktureringskostnader på 6,1 MEUR redovisas under jämförelsestörande poster för det fjärde kvartalet. Investeringen i Royal Panda skrivs samtidigt ner med 10,2 MEUR.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i januari uppgick till 30,1 MEUR (28,7) motsvarande en tillväxttakt på 5 procent.
 • LeoVegas har mot bakgrund av ett mer uttalat fokus på lönsamhet i en snabbt föränderlig omvärld beslutat att frångå de finansiella målen avseende en omsättning på 600 MEUR och en EBITDA på 100 MEUR år 2021. LeoVegas upprepar de långsiktiga finansiella målen om en organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknadens samt en EBITDA-marginal om minst 15 procent.
 • LeoVegas styrelseordförande Mårten Forste anställs som ny operativ chef på Malta.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1,40 SEK per aktie (1,20), en ökning med 17 procent, att liksom vid föregående år utbetalas vid två tillfällen under året.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

HÅLLBARHET OCH LÅNGSIKTIG TILLVÄXT
Under 2019 har vi arbetat hårt för att minska komplexiteten i gruppen, bli mer effektiva samt anpassa oss till den förändring som spelbranschen genomgår. Parallellt har vi ökat attraktionen i vår produkt genom ny funktionalitet och ökad personalisering. Vi har lanserat nya varumärken, fokuserat mer på Casino och expanderat till nya marknader. Under slutet av året intensifierades integrationen av våra tidigare förvärv, vilket väntas bidra till kostnadsbesparingar och ökade skalfördelar.

Särskilt betydelsefulla har varit våra satsningar inom hållbarhet där LeoVegas är en av de ledande aktörerna. Exempelvis så har vi idag cirka 70 personer anställda som helt arbetar med ansvarsfullt spelande och regelefterlevnad.

EN BRANSCH I FÖRÄNDRING
2019 var ett år präglat av förändringar för vår industri, med externa utmaningar kopplade till utökade krav på regelefterlevnad, högre spelskatter samt osäkerhet kring kommande regleringar. Detta skapar kortsiktigt utmaningar i att navigera i en alltmer komplex omvärld, men det innebär samtidigt långsiktiga konkurrensfördelar för bolag som LeoVegas med en skalbar organisation, egenutvecklad teknik och fokus på hållbar tillväxt samt en allt bredare intäktsbas fördelad på fler marknader och varumärken.

Vi går in i 2020 med ett bra utgångsläge, med en alltmer effektiv organisation och med många pågående initiativ kring produktinnovation och varumärkesexpansion. I en allt mer föränderlig omvärld och med ett mer uttalat fokus på lönsamhet väljer vi att frångå våra finansiella mål för 2021, för att istället fokusera på våra långsiktiga finansiella mål om en högre organisk tillväxt än marknadens samt en EBITDA-marginal på minst 15 procent.

Vår underliggande lönsamma tillväxt och goda finansiella ställning skapar samtidigt förutsättningar för styrelsens förslag att höja utdelningen för 2019 med 17 procent till 1,40 SEK per aktie.

FJÄRDE KVARTALET 2019
Under det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 87,1 MEUR (84,5), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 3 procent. Exkluderat den brittiska marknaden uppgick den organiska tillväxten i lokala valutor till 11 procent. Vi är särskilt nöjda med hur Sverige utvecklas där vi fortsätter att ta marknadsandelar.

Det justerade EBITDA-resultatet under det fjärde kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster under perioden, uppgick till 9,2 MEUR (8,1), motsvarande en EBITDA-marginal om 10,6 procent (9,6 procent). Vi ökar därmed vårt underliggande resultat med 13 procent jämfört med föregående år trots ett högre spelskattetryck och ökad regulatorisk komplexitet, vilket beror på att vårt fokus på effektivitet och kostnadskontroll ger önskat resultat.

För ett par veckor sedan kommunicerade vi ett antal strategiska beslut kopplade främst till Storbritannien och vår ambition att skapa en mindre komplex och mer skalbar organisation. Omstruktureringskostnader av engångskaraktär kopplade till dessa initiativ påverkar det fjärde kvartalets resultat med totalt 6,1 MEUR och väntas leda till årliga kostnadsbesparingar på totalt omkring 3,7 MEUR. Besparingarna består främst av plattform- och produktkostnader, en mer effektiv organisation samt optimerade lokalytor.

I det fjärde kvartalet redovisar vi reavinsten för försäljningen av Authentic Gaming, som såldes i oktober. Reavinsten uppgår till 11,4 MEUR. EBIT-resultatet påverkas även av en nedskrivning av goodwill relaterat till förvärvet av Royal Panda med 10,2 MEUR.

MARKNADER
Vi haft haft en god utveckling på de flesta av våra marknader under helåret 2019. Tre av våra större marknader; Sverige, Storbritannien och Tyskland, har genomgått stora förändringar under det senaste året. I Tyskland påverkade bortagandet av en viktig betalningsleverantör våra intäkter under fjärde kvartalet. Utvecklingen förbättrades gradvis under kvartalet i takt med att våra spelare hittade alternativa betalningsmetoder. Vi växer nu återigen sekventiellt månad för månad i Tyskland. Vi väntar med tillförsikt på en tydlighet kring hur en framtida tysk reglering ska se ut. Den senaste informationen är att de tyska delstaterna nu är överens om att reglera marknaden på nationell nivå i slutet av 2021.

Utmaningarna i Storbritannien adresserar vi, som tidigare kommunicerats, med att migrera alla varumärken i Storbritannien till vår egenutvecklade tekniska plattform. Vi renodlar samtidigt vår varumäkesportfölj och stänger Royal Panda i Storbritannien. Sammantaget skapar detta en mer fokuserad och effektivare organisation samt möjliggör skalfördelar inom gruppen. Intäkterna för den kvarvarande verksamheten i Storbritannien, bestående av 13 varumärken, växte med 15 procent jämfört med det tredje kvartalet och uppvisade en god lönsamhet. Royal Panda kommer nu att fokusera helt på snabbväxande marknader utanför Storbritannien.

På den svenska marknaden står vi starkare än någonsin. Det är uppenbart att vårt starka varumärke, fokus på produkt och spelansvar, samt en erfarenhet från reglerade marknader har gynnat oss. Dessutom har GoGoCasino överträffat våra egna förväntningar och lyckats med strategin att fylla ett tomrum på den svenska casinomarknaden. December var rekordstarkt och vi avslutar året med rekord i både svenska intäkter och antal kunder. Under 2020 tror vi oss få se att myndigheterna tar krafttag mot olicensierade aktörer och därmed förbättrar kanaliseringen och konsumentskyddet på den svenska marknaden.

KOMMENTAR OM DET FÖRSTA KVARTALET
Intäkter för januari månad uppgick till 30,1 MEUR (28,7), motsvarande en tillväxt på 5 procent.

Royal Panda i Storbritannien som stängdes under januari väntas inte generera några betydande intäkter under det första kvartalet. Under det fjärde kvartalet 2019 genererade Royal Panda intäkter på 1,1 MEUR i Storbritannien.

Med ett bra momentum i många av våra marknader och flertalet tillväxtinitiativ ser vi fram mot fortsättningen av 2020. Vi fortsätter att jobba hårt för att leverera hållbar och lönsam tillväxt samtidigt som vi ska uppnå vår vision att bli ”King of Casino”.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 9682129 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/g9y6w2q8

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.