LeoVegas AB Q4: Bokslutskommuniké 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

Ännu ett rekordår för LeoVegas med ett starkt avslut”
– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

 

fjärde kvartalet 2020: 1 oktober – 31 december

 • Intäkterna ökade med 13 procent till 98,4 MEUR (87,1). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 14 procent.

 • Justerad EBITDA uppgick till 11,5 MEUR (9,2) vilket motsvarar en marginal om 11,7 procent (10,6). Rapporterad EBITDA inkluderar en jämförelsestörande post på -3,5 MEUR.
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 461 983 (372 032), en ökning med 24 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,08 EUR (0,06).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas har som första bolag i spelindustrin möjliggjort betalningar genom Open banking.

 • Under kvartalet lanserades gruppens unika och rekordstora jackpot under namnet LeoJackpot.
 • LeoVegas har säkrat en långsiktig och diversifierad finansiering med en kombination av banklån (RCF som uppgår till 40 MEUR) och ett obligationslån om 500 MSEK under ett ramverk om totalt 800 MSEK.
 • Under kvartalet återköpte LeoVegas egna aktier för omkring 5 MEUR.
 • Inför den kommande regleringen i Tyskland har ett antal förändringar implementerats, vilket har minskat intäkterna under kvartalet med störst effekt under december månad.
 • LeoVegas har ändrat sin tolkning vid beräkning av spelskatt i Danmark avseende tidigare perioder. Detta har medfört en självrättelse samt att EBITDA har belastats med en engångskostnad om 3,5 MEUR.
 • Beslut har tagits att migrera över varumärket Royal Panda till gruppens egenutvecklade teknikplattform.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

 • Preliminära intäkter i januari uppgick till 32,5 MEUR (29,9) motsvarande en tillväxttakt på 9 procent.

 • Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,60 SEK per aktie (1,40), motsvarande en ökning med 14 procent, att utbetalas vid fyra tillfällen under året.

 

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Stark avslutning på 2020
LeoVegas avslutar rekordåret 2020 med det starkaste fjärde kvartalet någonsin. Detta trots att spelreglerna på våra marknader ofta ändras och att vi dessutom befunnit oss mitt i en global pandemi. Jag är stolt över vår förmåga att snabbt anpassa oss till förändrade förutsättningar genom en hög innovationsförmåga samtidigt som vi bygger en alltmer solid och diversifierad verksamhet. Det är ett styrkebesked att LeoVegas sammantaget levererar en justerad EBITDA-tillväxt på 25 procent för helåret samt att det operativa kassaflödet växte med nästan 90 procent. Detta trots att vi bibehållit en hög investeringstakt med lanseringar av nya varumärken, nya marknader och produktförbättringar.

Under det fjärde kvartalet ökade vi våra intäkter organiskt med 14 procent. Vår tillväxt har främst drivits av en fortsatt ökning av deponerande kunder. Dessa växte med 24 procent till en ny rekordnivå. Justerad EBITDA ökade med 25 procent under kvartalet till 11,5 MEUR. Rapporterad EBITDA har belastats av en engångskostnad om 3,5 MEUR, vilket är relaterat till en ändrad tolkning vid beräkning av spelskatt i Danmark för tidigare perioder.

Marknader
Med undantag av Sverige och Storbritannien växte våra huvudmarknader med höga tvåsiffriga tal under kvartalet. Framförallt vill jag lyfta fram Italien, som nu blivit en av våra fem största marknader. Under kvartalet lanserade vi varumärket Pink Casino i Kanada. Lanseringen är en del av vår multibrandstrategi, där vi utnyttjar existerande resurser och vår teknikplattform för att expandera skalbart.

På den tyska marknaden har LeoVegas implementerat ett antal förändringar inför den kommande regleringen i juli 2021. Som förväntat har detta påverkat intäkterna under perioden. Operatörer på marknaden agerar olika när det gäller de nya restriktionerna och det saknas för närvarande en nödvändig tydlighet i den pågående omställningsperioden, vilket tyvärr kortsiktigt leder till en snedvriden konkurrenssituation fram tills att licenssystemet är fullt implementerat.

teknik och produkt
Under kvartalet har vi slutfört och lanserat flera större projekt och innovationer. Jag vill speciellt lyfta fram vår exklusiva Jackpot – LeoJackpot – där våra kunder kan vinna över 50 miljoner kronor direkt i mobilen. Vi är först i industrin med att erbjuda betalningar via Open Banking. Detta kommer att gynna LeoVegas och våra kunder på många sätt, bland annat genom ännu snabbare säkra betalningar samt lägre transaktionskostnader.

Under kvartalet har vi påbörjat migreringen av Royal Panda till vår gemensamma teknikplattform. Detta medför att samtliga helägda varumärken inom gruppen kommer att driftas på samma plattform. Migreringen kommer att leda till kostnadssynergier såsom som lägre plattforms- och produktkostnader samt en mer effektiv organisation. Beslutet har även medfört engångsnedskrivning av immateriella tillgångar hänförliga till Royal Pandas plattform, vilket belastar kvartalets EBIT-resultat med 1,9 MEUR.

finansiering och investeringar
I slutet av året säkerställde vi gruppens långsiktiga finansieringsbehov, genom en kombination av förnyade banklån om 40 MEUR och ett nyemitterat obligationslån om 500 MSEK.

En stabil finansiering i kombination med en stark balansräkning ger oss en bra bas för fortsatt expansion, av såväl organiska initiativ som potentiella förvärv. Under det fjärde kvartalet genomförde vi aktieåterköp för omkring 5 MEUR. Styrelsen föreslår även en höjd utdelning till 1,60 SEK per aktie.

KOmmentar TILL det första kvartalet
Intäkterna för januari månad uppgick till 32,5 MEUR (29,9), vilket motsvarar en årlig tillväxt på 9 procent. Under januari har intäkterna påverkats fullt ut av de förändringar som genomförts i Tyskland inför den kommande regleringen.

Med ett starkt 2020 i ryggen blickar vi nu framåt mot ett nytt år med många spännande tillväxtinitiativ och ett ännu starkare kunderbjudande.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 6385386 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/hr4rjg4u

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com
Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance 
 +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com