LEOVEGAS AB Q3: KVARTALSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

Regulatorisk
Regulatorisk

“Rekordkvartal i Sverige!” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

TREDJE KVARTALET 2021: 1 JULI – 30 SEPTEMBER

 • Intäkterna ökade med 12 procent till 99,4 MEUR (88,9). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 8 procent.
 • Exklusive Tyskland var tillväxten positiv med 31 procent.
 • EBITDA uppgick till 11,5 MEUR (11,9) vilket motsvarar en marginal om 11,6 procent (13,4).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 469 721 (438 691), en ökning med 7 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 EUR (0,08).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas genomförde aktieåterköp för 2,5 MEUR samt betalade ut den andra utdelningen (3,9 MEUR) av totalt fyra kvartalsutdelningar till moderbolagets aktieägare.
 • LeoVegas utökade sitt existerande obligationslån med 200 MSEK.
 • LeoVegas lanserade ny AI-baserad funktionalitet för att ytterligare stärka gruppens insatser inom ansvarsfullt spel. Kunderna i Storbritannien är de första att ta del av produktintegrerade och individualiserade meddelanden som baseras på deras egna beteenden och spelhistorik.
 • Efter de senaste policyförändringarna i Nederländerna beslutade LeoVegas att sluta tillhandahålla sina tjänster i landet från och med den 30 september 2021. Nederländerna stod för 6 procent av gruppens totala intäkter under det tredje kvartalet med en högre lönsamhet än gruppens genomsnitt. LeoVegas kommer att ansöka om licens i Nederländerna under det fjärde kvartalet.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i oktober uppgick till 31,1 MEUR (32,8) motsvarande en negativ tillväxt på 5 procent. Exkluderat Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 21 procent. Sportboksmarginalen var onormalt låg under oktober vilket har påverkat intäkterna negativt, medan den underliggande kundaktiviteten har varit fortsatt god.
 • Den svenska regeringen har bekräftat att restriktionerna för online casino gäller fram till den 14:e november 2021 och att de inte kommer att förlängas därefter.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

TREDJE KVARTALET
Vi har haft en god utveckling under det tredje kvartalet och ökade våra intäkter med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Exkluderat Tyskland, som har påverkats kraftigt av den pågående omregleringen, ökade gruppens intäkter med 31 procent.

Samtliga nyckelmarknader har utvecklats väl under kvartalet, där vår hemmamarknad Sverige var den klarast lysande stjärnan. Den goda intäktsutvecklingen bekräftar att strategin att samtidigt skala upp ett flertal marknader och återlansera varumärket Expekt har varit framgångsrik. Bolaget är idag mer diversifierat än någonsin och vi har lyckats kompensera för det kraftiga intäktstappet i Tyskland.

Under kvartalet levererade vi ett stabilt rörelseresultat jämfört med föregående år, detta trots en kraftig ökning i betalda spelskatter samt högre marknadsinvesteringar i relation till intäkterna jämfört med föregående år. I takt med att intäkterna ökar väntas marknadsföringsandelen gradvis minska från nuvarande nivåer. Vi har samtidigt fortsatt att investera inom produkt och teknik inför kommande marknadsexpansioner, däribland USA. Vi ser en viss normalisering av kontor- och reserelaterade kostnader när pandemin förhoppningsvis går mot sitt slut, medan den generella kostnadskontrollen i gruppen fortsätter att vara god. Sammantaget räknar vi med att, genom skalfördelar från en ökad intäktsbas, kunna leverera en god vinsttillväxt framöver.

MARKNADER
Sverige hade ett bra kvartal där såväl intäkter som kundbas nådde nya rekordnivåer. Förvärvet av Expekt har överstigit våra förväntningar och den kraftiga tillväxten sedan nylanseringen i slutet av maj bekräftar att varumärkets sportprofil uppskattas av kunderna. Även LeoVegas-varumärket har utvecklats väl, vilket visar på kraften i välkända varumärken i kombination med en konkurrenskraftig produkt. Det är positivt att bolaget kan visa en så stark utveckling på en av världens mest konkurrensutsatta och hårt reglerade spelmarknader. Övriga marknader som presterat extra bra under kvartalet är Italien, Spanien och Kanada som samtliga växte med mellan 40–70 procent under det tredje kvartalet.

REGLERING
Det är en intensiv omregleringsperiod för närvarande med samtida implementering av lokala regleringar i Nederländerna, Tyskland och den kanadensiska provinsen Ontario. Det interna förberedelsearbetet pågår för fullt för att göra oss redo för dessa omregleringar. Samtidigt pågår utvecklingsarbetet för att anpassa vår egenutvecklade tekniska plattform inför expansionen till USA nästa år, vilket går enligt plan.

Omregleringsprocesser kan ibland vara turbulenta och nyckfulla. Så var fallet i Nederländerna där myndigheterna med kort varsel ändrade sina policys i slutet av september, vilket innebar att alla speloperatörer som ännu inte fått spellicens tvingades sluta tillhandahålla sina tjänster i landet. Bolagets omsättning och resultat kommer således påverkas negativt från och med oktober månad. Nederländerna stod för 6 procent av gruppens totala intäkter under det tredje kvartalet med en högre lönsamhet än gruppens genomsnitt. LeoVegas kommer senare i år ansöka om licens i Nederländerna.

Branschens utveckling, med ett flertal pågående omregleringar samt ett antal reglerade marknader som inför ny lagstiftning och nya tolkningar av regelverk, skapar ett något turbulent och svårnavigerat nuläge för spelindustrin. I takt med att förutsättningarna klarnar ser vi dock endast positivt på utvecklingen, då reglerade marknader skapar en mer hållbar miljö att verka i och den långsiktiga tillväxtpotentialen i online segmentet av industrin är enorm. Den ökade kravbilden gynnar etablerade och välinvesterade aktörer som LeoVegas med en konkurrenskraftig produkt, välkända varumärken och fokus på spelansvar.

KOMMENTAR TILL DET FJÄRDE KVARTALET
Intäkterna för oktober månad uppgick till 31,1 MEUR (32,8), vilket motsvarar en negativ tillväxt på 5 procent. Exkluderat Tyskland och Nederländerna ökade intäkterna med 21 procent. Sportboksmarginalen var onormalt låg under oktober vilket har påverkat intäkterna negativt, medan den underliggande kundaktiviteten har varit fortsatt god.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 50 71 197 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/c9jcfrsy