LeoVegas AB Q2: Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2021

Regulatorisk
Regulatorisk

“ Rekordnivå i Sverige och en stark start för Expekt” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

ANDRA KVARTALET 2021: 1 APRIL – 30 JUNI

 • Intäkterna minskade med 13 procent till 96,8 MEUR (110,7).
 • Exklusive Tyskland var tillväxten positiv med 3 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 10,6 MEUR (23,0) vilket motsvarar en marginal om 10,9 procent (20,8). Rapporterad EBITDA uppgick till 9,8 MEUR (23,0).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 460 697 (434 453), en ökning med 6 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,06 EUR (0,19).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Förvärvet av Expekt slutfördes och integrerades den 19 maj 2021. Starten har varit en succé och Expekts intäkter och marknadsandel har nästintill fördubblats i Sverige sedan förvärvet genomfördes.
 • LeoVegas kommande expansion till USA, där staten New Jersey är först ut, löper på enligt plan.
 • LeoVegas genomförde aktieåterköp för 4,9 MEUR samt betalade ut den första av totalt fyra kvartalsutdelningar till moderbolagets aktieägare. Den andra kvartalsutdelningen betalades ut efter periodens slut.
 • LeoVegas ramverk och rutiner för att säkerställa ansvarsfullt spel har granskats av det oberoende bolaget eCogra. Den externa granskningen visar att LeoVegas lever upp till samtliga relevanta rekommendationer och krav inom ansvarsfullt spel som den europeiska kommissionen har publicerat.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i juli uppgick till 32,8 MEUR (30,7) motsvarande en tillväxt på 7 procent. Exkluderat Tyskland ökade intäkterna med 23 procent.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

ANDRA KVARTALET
De flesta av våra marknader har fortsatt att utvecklas väl med hög tvåsiffrig tillväxt i nyckelmarknader som Italien och Spanien. Vår svenska utveckling är uppmuntrande med en ny rekordomsättning under kvartalet. Vi växer även snabbt i Nordamerika som nu står för 10 procent av gruppens intäkter. Omregleringen i Tyskland har dock fortsatt att kraftigt påverka siffrorna under perioden. Exkluderat Tyskland ökade gruppens intäkter med 3 procent till en ny rekordnivå trots tuffa jämförelsetal från pandemins början under andra kvartalet 2020 och ökad konkurrens från andra nöjesaktiviteter när samhällena nu öppnar upp igen. Vi räknar med positiv tillväxt för gruppen på årsbasis under det tredje kvartalet.

Vårt rörelseresultat minskade jämfört med föregående år medan vi uppnådde ett stabilt resultat jämfört med föregående kvartal. Detta trots en hög investeringstakt och flertalet viktiga strategiska satsningar, däribland vår kommande USA-lansering, ett ökat fokus på sport med förvärvet av Expekt samt vår nya spelstudio. Marknadsföringskostnaderna i förhållande till intäkterna var högre än det historiska genomsnittet, kopplat bland annat till nylanseringen av Expekt och investeringar i ett antal nyckelmarknader där vi ser en hög kundtillväxt. Satsningen på marknadsföring i kvartalet har belastat vårt resultat kortsiktigt men driver värde långsiktigt och gör även att vi kan gasa oss ur intäktstappet från Tyskland. När intäkterna ökar kommer marknadsföringsandelen att minska. Vi har samtidigt behållit en god kostnadskontroll och våra rörelsekostnader är mer eller mindre oförändrade under den senaste treårsperioden.

NYA EXPEKT
I mitten av maj konsoliderades förvärvet av Expekt och kort därefter lanserades ”Nya Expekt” med en stor och utmärkande marknadsföringskampanj inför fotbolls-EM. Det har varit en succéstart och på kort tid har vi nästintill fördubblat Expekts intäkter och marknadsandel i Sverige sedan förvärvet genomfördes.

TYSKLAND
Situationen i Tyskland kopplat till omregleringen, med kraftiga produktbegränsningar, en extremt hög spelskatt och en snedvriden konkurrenssituation, medför en negativ effekt för gruppen. Omsättningen i Tyskland minskade med 81 procent jämfört med förra året och stod för endast 4 procent av gruppens omsättning under kvartalet. Vi bedömer att det kommer ta tid att skapa ett balanserat och rättvist marknadsklimat och har därför valt att skifta fokus och investeringar till andra, mer lönsamma, marknader. Långsiktigt tror vi fortfarande att Tyskland, med Europas största befolkning, erbjuder stora möjligheter för gruppen.

NORDAMERIKA
Vår kommande expansion till USA, där staten New Jersey är först ut, löper på enligt plan. Vi arbetar just nu med att anpassa och certifiera vår teknikplattform, och vi kommer under hösten även att påbörja etableringen av en lokal organisation. Vi räknar med att ta emot våra första amerikanska kunder under det första halvåret 2022.

Den kanadensiska provinsen Ontario, som utgör cirka 40 procent av Kanadas befolkning, förbereder sig för att införa ett lokalt licenssystem för spel online. LeoVegas har byggt upp ett starkt varumärke med en stor och lojal kundbas i Ontario och resten av Kanada, bland annat med hjälp av den tidigare hockeyhjälten Mats Sundin. Vår bedömning är att LeoVegas är en av de större och mest kända kasinoaktörerna på den kanadensiska marknaden.

I det andra kvartalet stod Nordamerika för 10 procent av gruppens totala intäkter och växte med 33 procent. I takt med att vi fortsätter expandera i Kanada och snart lanserar i USA kommer intäkterna från Nordamerika att öka. Detta är i linje med gruppens strategi att diversifiera intäkterna.

KOMMENTAR TILL DET TREDJE KVARTALET
Intäkterna för juli månad uppgick till 32,8 MEUR (30,7), vilket motsvarar en positiv tillväxt på 7 procent. Justerat för Tyskland var gruppens tillväxt i juli 23 procent.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 3027387 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/7fj95577