LeoVegas AB Q2: Kvartalsrapport 1 april– 30 juni 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

Den kraftiga EBITDA-tillväxten illustrerar tydligt skalbarheten

i vår affärsmodell”

– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

 

andra kvartalet 2020: 1 april – 30 juni

 • Intäkterna ökade med 17 procent till 110,7 MEUR (94,4). Den organiska tillväxten i lokala valutor var 19 procent.

 • EBITDA uppgick till 23,0 MEUR (15,1), motsvarande en marginal om 20,8 procent (16,0) och en tillväxt om 53 procent.

 • Antalet deponerande kunder uppgick till 434 453 (350 298), en ökning med 24 procent.

 • Resultat per aktie uppgick till 0,14 EUR (0,08) både före och efter utspädning medan justerat resultat per aktie uppgick till 0,19 EUR (0,11).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas slutförde migreringen av 12 varumärken i Storbritannien till koncernens egenutvecklade teknikplattform.

 • Varumärket LiveCasino.com lanserades i ett antal engelsktalande länder.

 • På LeoVegas bolagsstämma den 8 maj omvaldes Anna Frick och Fredrik Rüdén till styrelseledamöter. Till nya styrelseledamöter valdes Hélène Westholm, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman och Torsten Söderberg. Till styrelsens ordförande valdes Per Norman.

 • Effekterna relaterade till covid-19 bedöms sammantaget ha haft en positiv effekt på spelomsättningen under april och maj, dock har effekten på intäkterna i Sverige varit negativ under kvartalet.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETs SLUT

 • Preliminära intäkter i juli uppgick till 30,7 MEUR (29,3) motsvarande en tillväxttakt på 5 procent. De temporära restriktionerna som införts i Sverige från den 2:a juli har haft en negativ inverkan på intäkterna under perioden.

 • Antalet deponerande kunder ökade med 34 procent i juli jämfört med samma period föregående år till en ny rekordnivå för en enskild månad.

 • GoGoCasino har lanserats i Finland. Det sker nu en fortsatt internationell utrullning av varumärket.

 • LeoVegas har ökat ägandet i e-sport betting operatören Pixel.bet till 85% från tidigare 51%.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Andra kvartalet 2020
LeoVegas har levererat fortsatt god tillväxt och lönsamhet under en period med exceptionella omständigheter i omvärlden. Den rekordstora kundbasen vi hade med oss in i kvartalet, tillsammans med vår förmåga att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar, gör att den positiva trenden från det första kvartalet fortsätter.

Under det andra kvartalet uppgick intäkterna till 110,7 MEUR (94,4), vilket motsvarar en organisk ökning med 19 procent. Spelomsättningen för casino ökade med 24 procent under perioden medan spelomsättningen för sport minskade med 53 procent jämfört med föregående år.

EBITDA-resultatet uppgick till 23,0 MEUR (15,1), motsvarande en marginal om 20,8 procent (16,0). Vi ökar därmed vårt EBITDA-resultat med 53 procent vilket påvisar skalbarheten i vår affärsmodell från högre intäkter. Det kraftigt förbättrade rörelseresultatet har åstadkommits trots en fortsatt hög expansionstakt samt ökade satsningar inom teknik och produkt.

covid-19
Jag är väldigt nöjd med hur vi på LeoVegas hanterar situationen med covid-19 så att vi kan bedriva vår verksamhet utan synbara störningar trots utmaningar med att exempelvis inte mötas i det dagliga arbetet. Vår industri, liksom många andra branscher, upplever ett accelererat strukturellt skifte från offline till online. LeoVegas onlineposition, starka varumärken och egenutvecklade teknikplattform gör att vi står starka i en allt mer digital värld.

Marknader
Vi har haft en god utveckling på de flesta av våra marknader under det andra kvartalet. Tillväxten har främst drivits av en rekordstor deponerande kundbas, som ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Regionen Övriga Europa upplevde en exceptionellt hög tillväxt, där bland annat Italien hade en rekordstark utveckling. Effekterna relaterade till covid-19 bedöms sammantaget ha haft en positiv effekt på spelomsättningen under april och maj, främst i de marknader som har varit helt nedstängda under perioden. Där har LeoVegas tagit marknadsandelar från den landbaserade spelindustrin. Effekten på intäkterna relaterad till covid-19 bedöms däremot ha varit negativ i Sverige under kvartalet.

ansvarsfullt spel
Under kvartalet har flera länder infört åtgärder för att minska risken av ökat problemspelande i samband med covid-19. Bland annat införde Spanien ett tillfälligt marknadsföringsförbud för spel. LeoVegas har utöver restriktionerna valt att införa egna proaktiva åtgärder för att stärka spelarskyddet. De flesta temporära restriktionerna runtom i Europa upphörde i juni och i bland annat Spanien och Storbritannien har man återgått till det normala regelverket när samhällena öppnat upp igen.

Därför är det märkligt att Sverige, trots massiv kritik från de flesta håll, har gått i motsatt riktning och den 2:a juli infört nya tillfälliga restriktioner riktade särskilt mot online casino. Det finns en stor risk att dessa restriktioner, beslutade helt utan stödjande faktaunderlag, urholkar den svenska regleringen och driver spelarna till bolag utan svensk licens där spelarskyddet är obefintligt. Restriktionerna riskerar att bli kontraproduktiva och istället öka det svenska problemspelandet.

Den oberoende analysfirman Copenhagen Economics pekar på att en konsekvens av de nya restriktionerna är att den oreglerade marknaden för onlinecasino kan öka till så mycket som 50 procent, långt ifrån myndigheternas mål att begränsa den oreglerade marknaden till som mest 10 procent.

Vi efterfrågar balanserade och tydliga regelverk för att uppnå långsiktigt hållbara licenssystem. Det vill LeoVegas bidra till genom en utökad dialog och samarbete med myndigheter i de länder vi verkar i.

MULTIBRAND
Under kvartalet lanserades det nya varumärket LiveCasino.com i ett antal engelsktalande länder. Vi ser stor potential i varumärket. Starten har varit lovande och fler marknader är att vänta.

Efter den framgångsrika lanseringen av GoGoCasino i Sverige förra året följer nu en internationell utrullning av varumärket. Finland, som den andra marknaden, lanserades i början av juli.

De lyckade lanseringarna av nya varumärken ligger i linje med bolagets multibrandstrategi och visar på vår förmåga att skapa nya intäktsströmmar och samtidigt dra nytta av gruppens skalfördelar.

KOmmentar om det tredje kvartalet
Intäkter för juli månad uppgick till 30,7 MEUR (29,3), motsvarande en tillväxttakt på 5 procent.

Vår bedömning är att spelmarknaden har återgått till ett mer normalt läge i juli, och med ett naturligt spelarskifte från casino tillbaka till sport sedan de stora sportligorna öppnat upp igen. De temporära restriktionerna som införts i Sverige från den 2:a juli har samtidigt haft en negativ inverkan på intäkterna under perioden.

Den positiva trenden i vår kundbas fortsätter in i det tredje kvartalet, och antalet deponerande kunder ökade med 34 procent i juli jämfört med samma period föregående år till en ny rekordnivå för en enskild månad. Vi kommer hålla en fortsatt hög investeringstakt under det tredje kvartalet, delvis kopplat till lanseringen av nya varumärken och marknadsetableringar. Vår nuvarande bedömning är därför att marknadsföringskostnaderna kommer vara i linje med, eller något högre än, nivån under det andra kvartalet.

Vi fortsätter att fokusera på att leverera en hållbar och lönsam tillväxt till våra aktieägare genom att erbjuda en underhållande och trygg spelupplevelse till våra kunder runt om i världen. LeoVegas långsiktiga vision är att bli ”King of Casino”.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 222 77 69 eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/5fggroyh

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com