LeoVegas AB (publ) får samtycke från obligationsinnehavare att lösa in obligationer i förtid och kallar till förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0015242854

LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) meddelar att det skriftliga förfarande som inleddes genom ett meddelande till obligationsinnehavarna den 12 juni 2023 (det ”Skriftliga Förfarandet”) om fullständig förtida inlösen av sina icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ett sammanlagt nominellt belopp om 700 000 000 kronor med ISIN SE0015242854 (”Obligationerna”), idag har slutförts.

Kvorum uppnåddes och en erforderlig majoritet av de röstberättigade obligationsinnehavarna röstade för Bolagets begäran vid det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna under Obligationerna har därför samtyckt till föreslagen förtida inlösen. LeoVegas kommer den 10 juli 2023 skicka ett oåterkalleligt meddelande om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna som är införda in den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken per den 7 juli 2023. Datumet för den förtida inlösen kommer vara den 4 augusti 2023 (”Inlösendagen”), vilket är 20 bankdagar efter det Skriftliga Förfarandets slutförande, och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 28 juli 2023, dvs. fem bankdagar innan Inlösendagen (”Avstämningsdagen”).

Alla Obligationer kommer att lösas in till ett inlösenpris om 100 procent av sitt nominella belopp (dvs. 1 250 000 kronor per Obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta och ett belopp som motsvarar all återstående ränta som, om det inte vore för den förtida inlösen, skulle betalats avseende den Obligationen fram till och inklusive den Slutliga Förfallodagen (såsom definierat i obligationsvillkoren). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden AB vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Begäran enligt det Skriftliga Förfarandet trädde i kraft kl. 12:00 CEST idag den 7 juli 2023 i samband med att röstningsperioden för det Skriftliga Förfarandet löpte ut.