LeoVegas AB: Mobilspelsbolaget LeoVegas erbjudande blev kraftigt övertecknat – handeln inleds idag på Nasdaq First North Premier

Mobilspelsbolaget LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") offentliggör resultatet för erbjudandet av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq First North Premier. Intresset för att teckna aktier i tillväxtbolaget har varit exceptionellt stort bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos allmänheten i Sverige. Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 32 SEK, vilket resulterar i ett marknadsvärde för LeoVegas om 3 190 MSEK. 

Gustaf Hagman och Robin Ramm-Ericson, grundare av LeoVegas, kommenterar:

"Det är inte ens fem år sedan den där vårkvällen när idén till mobilspelsbolaget LeoVegas föddes. När andra aktörer betraktade mobilspel som internetspel på en mindre skärm, såg vi med LeoVegas en helt ny värld. I och med att iPhone och andra smartphones slog igenom skulle allt förändras och upplevelsen, användarglädjen och lekfullheten i mobilanvändandet i sig skulle leda vägen.

Marknaden för mobilspelsunderhållning är ännu bara i sin linda. Vi vill att LeoVegas skall leda vägen för produktinnovation och mobilupplevelser och ser stora tillväxtmöjligheter inom såväl nya och befintliga marknader som inom nya produktområden.

Vi gläds åt det oerhört stora intresset för att investera i LeoVegas aktie och välkomnar nu nästan 30 000 nya aktieägare.

Vi startade LeoVegas med sikte på att bygga världens främsta mobilspelsbolag. En notering av LeoVegas på Nasdaq First North Premier är ett naturligt steg i Bolagets positiva utveckling och framförallt ser vi det som en plattform för fortsatt stark tillväxt."

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 32 SEK per aktie, vilket resulterar i ett marknadsvärde för LeoVegas om 3 190 MSEK.
  • Erbjudandet, som utöver det initiala Erbjudandet utökades med ytterligare 2 462 000 aktier ("Upsize-aktierna") i enlighet med villkoren i Erbjudandet, bestod slutligen av 28 447 848 aktier, varav 5 843 750 aktier som emitteras av LeoVegas samt 22 604 098 befintliga aktier som erbjöds av säljande aktieägare, motsvarande 29 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Erbjudandet utökades därmed till fullo. För att täcka eventuella övertilldelningar har de säljande aktieägarna även utfärdat en övertilldelningsoption om upp till 3 897 878 ytterligare aktier, motsvarande ca 14 procent av antalet aktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 32 345 726 aktier, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 99 695 470 aktier.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 1 035 MSEK, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.
  • Likviddagen är beräknad till den 21 mars 2016.
  • LeoVegas kommer genom Erbjudandet att tillföras en bruttolikvid om cirka 187 MSEK. Bland de nya investerarna i LeoVegas återfinns de svenska ankarinvesterarna Catella, Handelsbanken, Swedbank Robur, Carnegie Asset Management, Keel Capital, Fonden Alcur och AMF Fonder.
  • Intresset för LeoVegas aktie hos allmänheten har varit oerhört stort med nästan 30 000 nytillkomna aktieägare i samband med noteringen.
  • Handeln i LeoVegas-aktien inleds idag på Nasdaq First North Premier under kortnamnet "LEO".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com

Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033
www.leovegasgroup.com.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Baker & McKenzie är legal rådgivare till LeoVegas och de säljande aktieägarna. Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Avanza Bank AB (publ) är Bolagets Certified Advisor. Avanza Bank AB (publ), Nordnet AB (publ) och GP Bullhound är försäljningsagenter i samband med Erbjudandet.

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year","Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards.

LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal (se PDF för graf). Mer om mobilspelbolaget LeoVegas på www.leovegasgroup.com

Viktigt meddelande

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepap­per.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till: USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registre­ring eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlig­het med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registre­ring enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offent­ligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, "Prospektdirekti­vet"). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovannämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta med­delande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfat­tas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Finan­cial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta perso­ner får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som "tror", "förväntar sig", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer att", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskatt­ningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om LeoVegas anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för bety­dande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga fak­torer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför LeoVegas kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

Ej för distribution eller publicering, direkt eller indirekt, i eller till
USA, Australien, Kanada, japan eller annat land till vilket sådan
Distribution eller publicering skulle vara otillåten