LeoVegas AB: Kvartalsrapport 1 januari– 31 mars 2019

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas har startat året bra – lojaliteten hos våra kunder och inflödet av nya kunder har aldrig varit bättre!”

– Gustaf Hagman, VD och koncernchef

FÖRSTA KVARTALET 2019: JANUARI – MARS[1]

 •  Intäkterna ökade med 12 procent till 86,3 MEUR (77,4).
 •  Den organiska tillväxten i lokala valutor var 4 procent.
 •  Organisk tillväxt i lokala valutor exklusive Storbritannien var 19 procent.
 •  EBITDA uppgick till 7,2 MEUR (9,5), motsvarande en EBITDA marginal om 8,3 procent (12,3).
 •  Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 50 procent (35) av total NGR.
 •  Antalet deponerande kunder uppgick till 370 209 (302 014), en ökning med 23 procent.
 •  Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 196 863 (155 951), en ökning med 26 procent.
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00 EUR (0,02) samt 0,00 EUR (0,02) efter utspädning. Justerat resultat per aktie uppgick till 0,04 EUR (0,07).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 •  Sverige lanserades som reglerad marknad där bedömningen är att LeoVegas tar marknadsandelar.
 •  Koncernens varumärke Pixel.bet tilldelades en femårig licens för casino och sportspel i Sverige.
 •  Koncernen ser positiva effekter av ett uttalat internt fokus på effektivitet och kostnadskontroll.
 •  LeoVegas har lanserat en egenutvecklad multibrandplatform för att ytterligare komplettera varumärkesportföljen.
 •  Det nya varumärket GoGoCasino lanserades i slutet av mars och har mottagits väl.
 •  Den strategiska utvärderingen av LeoVentures fortsätter. Portföljbolaget Authentic Gaming växer starkt och uppnådde för första gången ett positivt resultat i mars och bedöms fortsättningsvis vara vinstgenererande.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 •  Preliminära intäkter i april uppgick till 30,5 MEUR (29,1) motsvarande en tillväxttakt på 5 procent.
 •  Richard Woodbridge, COO, och Avshalom Lazar, CCLO, har påbörjat sina anställningar medan Mattias Wedar, CPTO, kommer att påbörja sin tjänst under andra kvartalet. Den nya ledningsgruppen är därmed komplett.
 •  LeoVegas årsredovisning för 2018 är publicerad på www.leovegasgroup.com
 •  LeoVegas har kallat till bolagstämma den 29 maj 2019.
 •  Valberedningen presenterade sitt förslag gällande ny styrelse. Per Brilioth, Barbara Canales Rivera och Patrik Rosén avböjer omval och Fredrik Rüden föreslås som ny ledamot.
 •  Nytt datum för andra kvartalets finansiella rapport är 14 augusti 2019. 

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Positiv start på 2019
I det första kvartalet har vi återigen levererat sekventiell tillväxt och slagit rekord på flera viktiga nyckeltal. Det i kombination med att vår kundbas växer på ett hälsosamt och hållbart sätt ger oss en bra start på 2019. Vi håller en hög expansions- och innovationstakt, och fokuserar samtidigt på kostnadseffektivitet och skalbarhet inom koncernen. Detta gör oss väl positionerade för ett år av fortsatt lönsam tillväxt.

Siffror i det första kvartalet
Under det första kvartalet uppgick intäkterna till 86,3 MEUR (77,4), vilket motsvarade en ökning med 12 procent. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 4 procent. Tillväxten har under det första kvartalet fortsatt påverkats av den regulatoriska åtstramningen som skett i Storbritannien under förra året. Exkluderat Storbritannien uppgick den organiska tillväxten för koncernen till 19 procent, vilket visar på en stabil underliggande tillväxt i övrigt för koncernen. Mars hade de högsta intäkterna och februari de lägsta under perioden.

EBITDA uppgick till 7,2 MEUR (9,5), motsvarande en EBITDA marginal om 8,3 procent (12,3). Våra marknadsföringsinvesteringar låg kvar på en hög nivå i det första kvartalet, bland annat för att säkerställa vår ledande position i Sverige. Royal Panda har ökat investeringstakten efter en väldigt låg marknadsföringsnivå under föregående kvartal. Vi betalade 11,5 MEUR i spelskatt under det första kvartalet, vilket är en ökning med 4,3 MEUR jämfört med föregående kvartal, vilket påverkar rörelsemarginalen under perioden.

Vi ser positiva effekter av vårt sedan tidigare uttalade fokus på effektivitet och kostnadskontroll inom koncernen. Vi fortsätter arbeta med att omförhandla leverantörsavtal inom bland annat spel, betalningar och marknadsföring, där vi drar nytta av vår storlek och position som en av Europas ledande casino-operatörer. Samtidigt ser vi kontinuerligt över våra interna operationella kostnader och processer. Effekterna av detta väntas synas gradvis under 2019 i form av ökad skalbarhet på en stigande intäktsbas.  

Sverige
Sverige har nu varit reglerat i ett kvartal. Vi är generellt nöjda med vår utveckling under kvartalet där vi har haft en rekordhög kundaktivitet och bedömer att vi har tagit marknadsandelar. Våra organiska intäkter minskade med 16% under det första kvartalet justerat för valutakursrörelser, vilket delvis är kopplat till kortsiktiga effekter av regleringen under januari. Vår deponerande kundbas växte samtidigt med 23% jämfört med samma period förra året. Intäkterna i Sverige har under kvartalet varit stigande månad för månad och den trenden har hittills fortsatt in i det andra kvartalet.

Den nya regleringen i Sverige innebar en del förändringar för kunderna och branschen, som medför såväl korta som långsiktiga effekter. Jag tänker framförallt på ändringar i kundupplevelsen, konkurrens, spelskatt och nya marknadsföringskanaler och betalningslösningar. Det kommer, som alltid när en marknad regleras, ta en viss tid för branschen och kunderna att anpassa sig och därefter väntar vi oss en mer stabil och förutsägbar marknad.

Regleringen har medfört en intensiv debatt kring mängden marknadsföring. Även vi tycker att volymen just nu är alltför hög, vilket samtidigt är naturligt i en nyligen reglerad marknad där aktörer, exempelvis de statligt styrda bolagen, lanserar nya produkter. Vi arbetar därför med att diversifiera vår marknadsföring till fler kanaler än kommersiell radio och TV samt för in mer spelansvarsbudskap i vår reklam.

En reglerad marknad tenderar övertid att leda till färre operatörer. Vi har redan nu börjat se den effekten där mindre operatörer lämnar eller minskar sitt fokus på Sverige. Det leder till att mängden marknadsföring gradvis väntas minska.

Det som försvårar för branschen att självregleras är när regeringen uppmanar operatörer att ansöka om licenser för att därefter överväga stora förändringar i villkoren så snart licenssystemet är på plats. I detta fall gäller det marknadsföringen. Vi inväntar nu en utredning som ska se över hur marknadsföringen ska hanteras. Utredningen ska vara klar i oktober 2020 och vi ser framemot tydligare riktlinjer. Man ska komma ihåg att det ligger i statens intresse att skydda licenssystemet och dess kanalisering. Den största fördelen för licensierade operatörer, som betalar lokal skatt och följer lokala regler, är möjligheten att marknadsföra sig. En begränsning av marknadsföringsmöjligheter kommer göra det utmanande att skydda kanaliseringen.

Storbritannien
Kortsiktigt är den brittiska marknaden fortsatt utmanande men vi gör gradvisa förbättringar och vår nykundsanskaffning växer på gruppnivå jämfört med föregående kvartal. Inte minst våra varumärken som vi samlat under Rocket X visade tydliga förbättringar, med sekventiell intäktstillväxt under god lönsamhet. Royal Panda hade däremot ett svagare kvartal i Storbritannien, delvis kopplat till tidigare underinvestering i marknadsföring under föregående kvartal samt till nödvändiga regelverksanpassningar i linje med övriga gruppen.

Förvärven i Storbritannien har generellt medfört ökad komplexitet kopplat till synkronisering av databaser, rutiner och processer. För att hantera det på bästa sätt och följa regelverken har LeoVegas en handlingsplan som påbörjades förra året. LeoVegas tar regelefterlevnad på största allvar och jobbar konsekvent för att säkerställa en trygg upplevelse för våra kunder i samtliga marknader. Allt för att behålla vår position som en trovärdig, långsiktig och säker operatör.

Scale up markets
En marknad som sticker ut i det första kvartalet är Tyskland där vi väntas få förlängda spellicenser i Schleswig-Holstein, vilket ger oss en konkurrensfördel. Även Finland, Danmark och Kanada har levererat bra kvartal och i Italien tar vi marknadsandelar.

LeoVentures
Portföljbolagen inom LeoVentures har utvecklats väl under perioden. Bolagen är i en snabb tillväxt- och investeringsfas och lyckas trots detta leverera ett sammantaget positivt EBITDA till koncernen under mars månad. Portföljbolaget Authentic Gaming uppnådde för första gången ett positivt resultat i mars och bedöms fortsättningsvis vara vinstgenerande. I linje med tidigare kommunikation fortsätter den strategiska utvärderingen av LeoVentures.

Nytt varumärke på egenutvecklad multibrand plattform
Under kvartalet lanserade vi vår egenutvecklade multibrandplattform. Multibrandfunktionaliteten medför att vi flexibelt och skalbart kan lansera nya varumärken. Det första varumärket som lanserats heter GoGoCasino. Starten och responsen från kunderna har varit positiv och är ett bevis på hur vi framgångsrikt tar tillvara på koncernens styrkor, erfarenhet och skalfördelar. Under året väntas GoGoCasino lanseras på flera marknader.

Kommentar om det andra kvartalet
April månad har utvecklats väl med preliminära intäkter på 30,5 MEUR (29,1), motsvarande en tillväxttakt på 5 procent. Vår nuvarande bedömning är att gruppens marknadsföringskostnader i relation till intäkter kommer att minska under det andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet.

LeoVegas går in i det andra kvartalet med fullt fokus på hållbar och lönsam tillväxt.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46 (0) 8 5069 2180, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd bekräftelse kod: 2488668 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/kfovvaak

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Stefan Nelson, CFO 
+46 (0) 8 410 367 66, Stefan.nelson@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas Mobile Gaming Group
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.


[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.