LeoVegas AB: Kommuniké från årsstämman 2017 i LeoVegas

Regulatorisk
Regulatorisk
Årsstämman 2017 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den
17 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Årsstämman 2017 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 17 maj 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 30 941 000 euro, disponeras så att utdelning om 99 695 470 kronor utdelas till aktieägarna motsvarande ett belopp om 1,00 krona per aktie, och att återstoden, 20 520 000 euro, balanseras i ny räkning. Beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning till den 19 maj 2017, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2017.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 600 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (950 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 400 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 50 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 25 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning

Till styrelseledamöter omvaldes Per Brillioth, Barbara Canales, Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste, Anna Frick och Patrik Rosén och Tuva Palm valdes till ny ledamot. Mårten Forste valdes som ny styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow fortsätter som huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2016.

Beslut om incitamentsprogram till anställda
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 12 000,000022 euro. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Gears of Leo AB ("Dotterbolaget") med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller koncernen, till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.
För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Stockholm i maj 2017
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com
Mårten Forste, Styrelseordförande via mailadressen ir@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat  "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  eller www.leovegas.com.