Kommuniké från årsstämma i LeoVegas AB

Regulatorisk
Regulatorisk
Årsstämman 2016 i LeoVegas AB (publ), org.nr. 556830-4033, ("LeoVegas" eller
"Bolaget") hölls idag den 26 maj 2016 varvid aktieägarna fattade följande
beslut.

Årsstämman 2016 i LeoVegas AB (publ), org.nr. 556830-4033, ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 26 maj 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i LeoVegas samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserat resultat, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 16 682 KEUR, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter skulle utgå med till styrelsens och inrättade utskotts ledamöter med följande belopp (oförändrat från föregående år):

  • 175 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot;
  • 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet; och
  • 15 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Beslutades även. i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och att antalet revisorer skall vara ett registrerat revisionsbolag. Till styrelseledamöter omvaldes Per Brilioth, Barbara Canales, Anna Frick, Mårten Forste, Robin Ramm-Ericson och Patrik Rosén. Robin Ramm-Ericson omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till Bolagets revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i LeoVegas i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22
Email: gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations & Corporate Finance: +46 73-512 07 20
Email: philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Informationen är sådan som LeoVegas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14:30 den 26 maj 2016. 

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com