Kommuniké från årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Regulatorisk
Regulatorisk

Årsstämman 2022 i LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas" eller "Bolaget") hölls idag den 19 maj 2022 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i LeoVegas samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Styrelsen beslutade, före årsstämman, att dra tillbaka förslaget om utdelning till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till högst 3 000 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (3 000 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsen och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

  • 325 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd,
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Norman, Anna Frick, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Fredrik Rüden, Torsten Söderberg och Hélène Westholm till styrelseledamöter. Per Norman omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig.

Mer information om de omvalda ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com, och i årsredovisningen för 2021.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram
Styrelsen beslutade, före årsstämman, att dra tillbaka förslaget om incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor.

Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor.

Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023. Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor förutom vid leverans av aktier i samband med personaloptionsprogram. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter. Bemyndigandet ska även kunna användas för att möjliggöra leverans av aktier i samband med personaloptionsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att beslut om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Betalning ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen, pressmeddelanden och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.