KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LEOVEGAS AB (PUBL)

Regulatorisk
Regulatorisk

På begäran av aktieägaren MGM Casino Next Lion, LLC (”MGM”), som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org. nr. 556830-4033, (”Bolaget”) innehar cirka 96 procent av de utestående aktierna i LeoVegas, kallas aktieägarna i LeoVegas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2022.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMAN
 
Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 september 2022, och

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 26 september 2022 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionen under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 26 september 2022.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste därför senast måndagen den 19 september 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 19 september 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
FÖRHANDSRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning i enlighet med 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på LeoVegas webbplats, www.leovegasgroup.com/sv/bolagsstyrning/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till extra bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen 26 september 2022. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till LeoVegas AB (publ) ”Extra Bolagsstämma”, Att. Philip Doftvik, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm, eller med e-post till ir@leovegasgroup.com.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com/sv/bolagsstyrning/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
 
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING:
 
1 Val av ordförande vid stämman
 
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
 
3 Val av justeringsperson
 
4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 
5 Godkännande av dagordning
 
6 Fastställande av antalet styrelseledamöter
 
7 Fastställande av arvode till styrelse
 
8 Val av styrelse och styrelseordförande
 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT:
 
PUNKT 1: VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Anna Green Jensen vid Advokatfirman Cederquist, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.
 
PUNKT 2: UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 2 på dagordningen är den av Bolaget upprättade röstlängden, vilken baseras på aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman och av mottagna förhandsröster, samt verifierats av den person som justerar protokollet.
 
PUNKT 3: VAL AV JUSTERINGSPERSON
Till person att justera protokollet föreslår styrelsen Linnéa Sellström vid Advokatfirman Vinge, eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
 
PUNKT 6: FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER
MGM föreslår att extra bolagsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter.
 
PUNKT 7: FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN
MGM föreslår att extra bolagsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen.
 
PUNKT 8: VAL AV STYRELSE OCH STYRELSEORDFÖRANDE
MGM föreslår att extra bolagsstämman beslutar att Gary Fritz (född 1973, Head of Gaming IAC, styrelseledamot i BetMGM, LLC och Darkstore, LLC), William Hornbuckle (född 1957, VD för MGM Resorts International, styrelseledamot i GBank Financial Holdings Inc., Three Square och Fulfillment Fund) och Gustaf Hagman (född 1974, VD för LeoVegas AB (publ)) ska väljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande föreslås Gary Fritz.
 
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 101 652 970 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar 4 000 000 egna aktier.
 
Övrig information
Kallelsen och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Luntmakargatan 18 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com/sv/bolagsstyrning/ senast tre (3) veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, dvs. senast den 17 september 2022 till LeoVegas AB (publ), Att. Philip Doftvik, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@leovegasgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.leovegasgroup.com/sv/bolagsstyrning/ och på Bolagets huvudkontor senast den 22 september 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.
 
Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
 
****
Stockholm i september 2022
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen