Kallelse till årsstämma i LeoVegas, onsdagen den 17 maj 2017

Regulatorisk
Regulatorisk
Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed
till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på
Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.30.

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.30.

Fullständig kallelse finns i bifogat dokument alternativt på www.leovegasgroup.com

Bolagsstämma – summering av förslag till beslut:

Utdelning:
Styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,00 kr per aktie, totalt 99 695 470 kronor[1]

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 19 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna att betalas ut från Euroclear Sweden AB den 24 maj 2017.

Förslaget till utdelning påverkar inte LeoVegas strategi att expandera i reglerade marknader eller marknader som står inför en reglering samt med strategiska förvärv.

Styrelsen sammansättning och valberedningens förslag:
LeoVegas planerar för förändringar i styrelse för att ytterligare främja koncernens starka tillväxt och fortsatta framgångsrika utveckling.

  • Omval av samtliga nuvarande styrelsemedlemmar Robin Ramm-Ericson, Per Brilioth, Barbara Canales, Mårten Forste, Anna Frick och Patrik Rosen.
  • Tuva Palm föreslås som ny styrelseledamot. Tuva Palm är idag Chief Technology Officer på Nordnet Bank AB. Hon har också bakgrund från bland annat Klarna och Oracle. Tuva Palm som ny ledamot stärker ytterligare LeoVegas arbete med innovativ teknikutveckling.
  • Nuvarande styrelseordförande Robin Ramm-Ericson väljer att lämna ordföranderollen till förmån för sin operativa ledningsroll inom LeoVegas. Detta för att även fortsättningsvis aktivt vidareutveckla LeoVegas position och mobilspelsupplevelse.
  • Mårten Forste föreslås som ny styrelseordförande. Mårten har tidigare erfarenhet som landschef för spelbolaget Expekt och är idag Chief Operations Officer för den europeiska delen av Match.com. Mårten har varit en del av LeoVegas styrelse sedan 2012.

Incitamentsprogram
Förslag avseende incitamentsprogram 2017. Syftet med förslaget är att skapa förbättrade förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda samt övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020, till en teckningskurs om 70 kronor per aktie. Tilldelning av optionerna kommer ske under maj-juni 2017.

Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 99 695 470. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2017/2020 beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget utan hänsyn tagen till utestående teckningsoptioner och konvertibler), förutsatt full teckning och utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

Informationen är sådan som LeoVegas AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument
och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 11:00 den 12 april 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com

[1] Räknats om med växelkursen EUR/SEK per den 31 december 2016 och det slutgiltiga beloppet kan variera beroende på den valutakurs som råder vid utbetalningstidpunkten