Kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.  

Information med anledning av Covid-19
Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt den 11 maj 2021.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

 1. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 3 maj 2021;
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast måndagen den 10 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 3 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till LeoVegas AB ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 10 maj 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast den 10 maj 2021 avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclears webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en justeringsman
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
      1. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
      2. Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
      3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val till styrelsen och av revisorer
 10. Val av styrelseordförande
 11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
 12. Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2021/2024
  1. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget 2021/2024
  2. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  3. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
 16. Stämman avslutas

Förslag till beslut:

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Punkt 2: Upprättande och godkännande av Röstlängd                    
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som har upprättats av Euroclear, baserat på bolagsstämmoaktieboken, samt mottagna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 3: Val av en justeringsmAn                                                
Styrelsen föreslår jur. kand. Ian Gulam, vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersons uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7b): Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,60 kr per aktie, totalt 160 290 602 kronor. Utdelningen föreslås att utbetalas vid fyra tillfällen med 0,40 kronor per aktie.

Utdelning nr Sista handelsdag med rätt till utdelning Avstämningsdag Dag för utbetalning Belopp (SEK)
1 11 maj 2021 14 maj 2021 19 maj 2021 0,4
2 5 juli 2021 7 juli 2021 12 juli 2021 0,4
3 5 oktober 2021 7 oktober 2021 12 oktober 2021 0,4
4 4 januari 2022 7 januari 2022 12 januari 2022 0,4

Punkterna 810: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, val till styrelsen och av revisorer samt val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till högst 3 000 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (2 800 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:

 • 325 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
 • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
 • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Per Norman, Anna Frick, Fredrik Rüden, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Torsten Söderberg och Hélène Westholm. Det föreslås även att Per Norman omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com och i årsredovisningen för 2020.

Punkt 11: Beslut om fastställande av principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer för valberedningen antas.

Valberedningens uppgift
Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå:

 • ordförande vid årsstämman;
 • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
 • styrelsearvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna;
 • arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
 • val och arvodering av Bolagets revisor; och
 • principer för valberedningen.

Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.

Valberedningens ledamöter
Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de fyra största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst fyra ledamöter.

Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelseledamot ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen under året upphör att vara en av Bolagets fyra största aktieägare, ska den ledamoten som utsetts av en sådan aktieägare avgå från valberedningen. Istället ska en ny aktieägare bland de fyra största aktieägarna ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än två månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i stycket ovan, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Uppgift om valberedningens ledamöter
Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

Aktieägares rätt att lämna förslag till valberedningen
Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag och arbete samt arvode
Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

 • födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 • uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 • eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 • om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 • vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete
Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.

Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som ovan sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet enligt ovan om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Arvoden och kostnader
Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen. Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.

Punkt 12: Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2021/2024
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.

Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget, i likhet med tidigare incitamentsprogram, är att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Styrelsen finner att det ligger i aktieägarnas intresse att koncernledning, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner 2021/2024                                                                                                  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst EUR 12 000,01. För beslutet ska följande villkor gälla: 

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det indirekt helägda dotterbolaget Gears of Leo AB, org.nr 556939- 6459 (”Dotterbolaget”), med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare inom koncernen enligt nedan.
 2. Överteckning kan inte ske.                                                                                                                         
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter bolagsstämman. 
 6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.                                                                               
 7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024, eller sådant tidigare eller senare datum som framgår av optionsvillkoren enligt punkt 11 nedan.             
 8. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 9. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq OMX Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om tio (10) handelsdagar närmast efter avstämningsdagen för den första delutbetalningen för den ordinarie utdelningen som beslutas på årsstämman 2021. Avstämningsdagen är föreslagen till den 14 maj 2021, vilket medför att nämnda period om tio handelsdagar närmast efter avstämningsdagen blir den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021.                                                                                                   
 10. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.                                                                   
 11. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.                                                          
 12. Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.                                                                                                                      

B: Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska tillkomma högst 60 av styrelsen utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Deltagarna”).

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av programmet.   

  1. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva så många av det totala antalet optioner som framgår av nedanstående tabell. För det fall att någon eller några Deltagare inte förvärvar hela sin andel, har Dotterbolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) Deltagare att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska i första hand tillkomma Deltagare av Kategori A, i andra hand Deltagare av Kategori B och i tredje hand Deltagare av Kategori C.     
Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare Totalt antal teckningsoptioner
Koncernledning  (”Kategori A”) Högst 10 40 000–125 000 400 000–1 000 000
Ledande befattningshavare (”Kategori B”) Högst 40 15 000–30 000 300 000–800 000
Övriga nyckelpersoner (”Kategori C”) Högst 40 5000–15 000 125 000–400 000
  1. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor. Marknadsvärdet har preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Svalner Skatt & Transaktion.

   Värdet har preliminärt beräknats till 4,21 kronor per option baserat på en aktiekurs om 50,70 kronor, en teckningskurs om 65,90 kronor, en löptid om tre (3) år, en riskfri ränta om -0,30 procent samt en volatilitet om 38 procent. Vidare har utdelning antagits uppgå till 3,90 procent årligen.      

   Slutlig värdering av teckningsoptionerna sker i anslutning till Deltagarnas förvärv av teckningsoptionerna och kommer att baseras på vid den tidpunkten rådande marknadsförutsättningar.                            

  1. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget och dotterbolaget till återköp av teckningsoptionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör eller om Deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.
  2. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
  3. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 maj 2021. Bolagets styrelse ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.           

C:  Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

  1. Utspädning

   Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 1 000 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röstetalet i Bolaget, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera.

  1. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm.

   Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

  1. Beräkning av marknadsvärdet

   Marknadsvärdet har preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Svalner Skatt & Transaktion.

  1. Beredning av ärendet

   Optionsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av koncernledningen och externa rådgivare i enlighet med av årsstämman 2020 antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet och i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

  1. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm.                                                                                

   För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2019 och årsredovisningen för 2020 som kommer offentliggöras innan stämman, samt Bolagets hemsida. Inga andra aktierelaterade incitamentsprogram är gällande.                                                                                                                    

  1. Bakgrund och motiv

   Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

  1. Bemyndiganden och beslutsregler                                                                                                              

   Bolagsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt B ovan.  

   Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

   Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 12 A och 12 B ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. Bolagsstämmans beslut avseende denna punkt 12 är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.           

   Beslutet avseende överlåtelse av teckningsoptionerna ska även godkännas av bolagsstämman i Dotterbolaget.

Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor:

 1. Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
 3. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 4. Återköp av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 5. Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

 1. Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022.
 3. Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolag vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
 4. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
 5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. 

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Betalning ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 101 652 970 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar 1 471 344 aktier.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullmaktsformulär, fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Luntmakargatan 18 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Ersättningsrapporten och Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.leovegasgroup.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 1 maj 2021 till LeoVegas AB (publ), Att: IR, Luntmakargatan 18, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@leovegasgroup.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.leovegasgroup.com och på Bolagets huvudkontor senast den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

****
Stockholm i april 2021
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Per Norman, Styrelseordförande
+46 (0) 8 410 367 66, ir@leovegasgroup.com

om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com