KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LEOVEGAS AB (PUBL)

Regulatorisk
Regulatorisk

Aktieägarna i LeoVegas AB (publ), org.nr 556830-4033, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 klockan 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas kl. 12.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

i. dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 11 maj 2022;

ii. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 13 maj 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 97, alternativt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av densamma bör i god tid före stämman insändas per brev till Årsstämma LeoVegas, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 13 maj 2022. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 11 maj 2022 genom förvaltarens försorg tillfälligt rösträttsregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 13 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val till styrelsen och av revisorer
10. Val av styrelseordförande
11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
12. Incitamentsprogram

12.A Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2022/2025
a) Emission av teckningsoptioner 2022/2025
b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
c) Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

12.B Beslut avseende personaloptionsprogram och säkringsåtgärder
a) Beslut om att inrätta personaloptionsprogram 2022/2025
b) Beslut om säkringsåtgärder i form av överlåtelse av egna aktier
c) Närmare information om personalsoptionsprogrammet

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Beslut om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16.Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
17. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT:

PUNKT 1: STÄMMANS ÖPPNANDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN
Styrelsen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

PUNKT 7B): DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,68 kr per aktie. Utdelningen föreslås att utbetalas vid fyra tillfällen med 0,42 kronor per aktie.

Utdelning nr Sista handelsdag med rätt till utdelning Avstämningsdag Dag för utbetalning Belopp (SEK)
1 19 maj 2022 23 maj 2022 27 maj 2022 0,42
2 11 juli 2022 13 juli 2022 18 juli 2022 0,42
3 11 oktober 2022 13 oktober 2022 18 oktober 2022 0,42
4 11 januari 2023 13 januari 2023 18 januari 2023 0,42

PUNKTERNA 8-11: FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISORSARVODEN, VAL TILL STYRELSEN OCH AV REVISORER SAMT VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE SAMT BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN
Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande kommer att presenteras senast dagen för årsstämman.

PUNKT 12: INCITAMENTSPROGRAM
Bakgrund och motiv
Syftet med förslaget, i likhet med tidigare incitamentsprogram, är att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal. Styrelsen finner att det ligger i aktieägarnas intresse att koncernledning, ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Bolaget har sedan lång tid haft medarbetare i Sverige och på Malta. Nu har Bolaget påbörjat en expansion i USA och har även ett fåtal medarbetare i andra länder. Styrelsen har noterat att de lokala förutsättningarna och marknadspraxis avseende incitamentsprogram är väsentligen olika i de länder där Bolaget är verksamt. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag till incitamentsprogram i två delar: ett teckningsoptionsprogram som främst riktar sig till medarbetare i Sverige och ett personaloptionsprogram som riktar sig till medarbetare i andra länder. Styrelsen ser denna incitamentsstruktur som väsentlig för Bolagets fortsatta framgång.

Förslaget är uppdelat i två delar:

12.A Beslut avseende teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner 2022/2025
12.B Beslut avseende personaloptionsprogram 2022/2025 och säkringsåtgärder

Incitamentsprogrammets två delar, teckningsoptioner respektive personaloptioner, kan bli olika stora. Den närmare allokeringen i respektive program avgörs av antal medarbetare i Sverige respektive andra länder, lokal marknadspraxis och i vilken utsträckning medarbetare redan har en adekvat incitamentsstruktur. Oavsett allokeringen mellan teckningsoptioner och personaloptioner ska den totala utspädningen för de båda delarna sammantaget inte överskrida totalt 1 548 015 aktier motsvarande en utspädning om högst cirka 1,5 procent av aktierna vid tidpunkten för denna kallelse.

Årsstämmans beslut enligt punkterna 12 A och 12 B ska fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. Årsstämmans beslut avseende denna punkt 12 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

12.A: BESLUT AVSEENDE TECKNINGSOPTIONSPROGRAM OCH EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2022/2025
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande.

A. Emission av teckningsoptioner 2022/2025                                                                                                  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 700 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst EUR 8 400. För beslutet ska följande villkor gälla: 

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare inom koncernen enligt nedan.

2. Överteckning kan inte ske.                                                                                                                         

3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter årsstämman.

6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.                                                                               

7. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025, eller sådant tidigare eller senare datum som framgår av optionsvillkoren enligt punkt 11 nedan.             

8. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar från 16 juni till 29 juni 2022 (ca 37,66 kronor baserat på en preliminär beräkning).

9. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.                                                                   

10. Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.    

11. Övriga villkor för teckningsoptionerna kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.                                                                                                                      

B: Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Bolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma högst 40 av styrelsen utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelanställda (”Deltagarna”).

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av programmet.   

1. Initialt erbjuds varje Deltagare att förvärva så många av det totala antalet optioner som framgår av nedanstående tabell. För det fall att någon eller några Deltagare inte förvärvar hela sin andel, har Bolaget möjlighet att erbjuda övrig(a) Deltagare att förvärva kvarstående teckningsoptioner. Sådan rätt ska i första hand tillkomma Deltagare av Kategori A, i andra hand Deltagare av Kategori B och i tredje hand Deltagare av Kategori C. Sådant förvärv av kvarstående teckningsoptioner kan dock högst ske till ett antal som motsvarar 100 procent av det maximala antalet optioner per person inom respektive kategori.    

Kategori Antal Deltagare Antal teckningsoptioner per Deltagare (max) Totalt antal teckningsoptioner
Koncernledning (”Kategori A”) Högst 10 50 000–200 000 0–1 500 000
Ledande befattningshavare (”Kategori B”) Högst 30 15 000–40 000 0–1 000 000
Övriga nyckelpersoner (”Kategori C”) Högst 30 5000–15 000 0–450 000

2. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till cirka 2.82 kronor per option baserat på följande antaganden: aktiekurs 37,66 kronor, teckningskurs 48.96 kronor; riskfri ränta 0,9 procent, volatilitet 38 procent och löptid 3 år.

3. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av teckningsoptionerna om Deltagarens anställning i Bolaget upphör.

4. Överlåtelse till Deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 30 juni 2022. Bolagets styrelse ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. Vidare ska eventuella kvarvarande teckningsoptioner kunna överlåtas för det fall att någon nyanställd tillträder och uppfyller kriterierna för deltagande i någon av kategori A-C. Sådan överlåtelse kan även ske för det fall att någon deltagare befordras och således uppfyller kriterierna för en kategori. Beslut enligt ovan tas av Bolagets styrelse efter rekommendation av Ersättningsutskottet. Överlåtelse efter den initiala anmälningsperioden ska ske till det då aktuella marknadspriset och göras senast den 31 december 2022. En sådan överlåtelse kan innebära att kvarvarande löptid för optionerna understiger tre år. Styrelsen motiverar denna kortare löptid med att det är av stor betydelse för bolaget att även nyanställd och befordrad personal har ett konkurrenskraftigt incitament och det även är viktigt att i möjligaste mån likställa incitamenten med de som gäller för övriga deltagare.

6. Bolaget ska göra utbetalningar av särskild kontantersättning i anslutning till teckningsoptionsprogrammet enligt följande. Utbetalningen är baserad på det antal teckningsoptioner Deltagaren förvärvar. Beloppet ska uppgå till ett belopp som, netto efter skatt, ungefärligen motsvarar det belopp Deltagaren ska erlägga enligt punkt 2 ovan. Utbetalningen ska delas upp i tre delbetalningar i lika stora delar: en på första årsdagen av förvärvet av optioner samt en vardera på andra respektive tredje årsdagen. Utbetalning förutsätter att Deltagaren alltjämt är anställd av Bolaget vid utbetalningstillfället.      

C: Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 700 000 nya aktier ges ut, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Överlåtelse till Deltagarna kan högst ske till ett antal som tillsammans med de personaloptioner som tilldelas deltagare i personaloptionsprogram 2022/25 motsvarar en utspädning om sammanlagt 1,5 procent av aktierna vid tidpunkten för denna kallelse.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm.

Då Bolaget utbetalar en kontantersättning, medför teckningsoptionsprogrammet kostnader för denna ersättning samt sociala avgifter. Kostnaden för teckningsoptionsprogrammet beräknas totalt uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad på grundval av följande antaganden: (i) att 600 000 teckningsoptioner tilldelas, (ii) att aktiepriset vid tidpunkt för tilldelning uppgår till 37,66 kronor per aktie, (iii) att värdet per teckningsoption beräknas till 2,82 kronor (se punkt B.2 ovan) samt att personalomsättningen i bolaget uppgår till 20 procent över tre år. Baserat på samma antaganden som ovan, samt under förutsättning om sociala avgifter om 31,42 procent, beräknas kostnaderna för sociala avgifter uppgå till cirka 1,0 miljoner kronor. Sammantaget resulterar detta i beräknade kostnader om cirka 4,1 miljoner kronor totalt. Kostnaden fördelas över de kommande tre åren. Denna kostnad kan jämföras med totala personalkostnaden inklusive sociala avgifter i koncernen om totalt cirka 540 miljoner kronor 2021. I programmet kommer kassaflödespåverkande poster påverkas mindre än den totala kostnaden för teckningsoptionsprogrammet eftersom en marknadsmässig ersättning erhålls som betalning av optionerna vid tilldelningen.

Med tanke på ovanstående antaganden och att programmet istället införts 2021 beräknas det att nyckeltalets resultat per aktie för helåret 2021 skulle ha minskat från 1,13 SEK till 1,11 SEK. Teckningsoptionsprogrammet kommer även att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

3. Beräkning av marknadsvärdet                                                                                                                      

Marknadsvärdet har preliminärt fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av Svalner Skatt & Transaktion.  Se punkt B. 2 ovan.                                                   

4. Beredning av ärendet                                                                                                                                     

Optionsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av koncernledningen och externa rådgivare och i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen och ersättningsutskottet har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm.                                                                                 

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2021 (not 6) som kommer offentliggöras innan stämman, samt återfinnas på Bolagets hemsida.      

6. Bemyndiganden och beslutsregler                                                                                                              

Årsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

PUNKT 12.B: BESLUT AVSEENDE PERSONALOPTIONSPROGRAM 2022/2025 OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att införa ett personaloptionsprogram för ledande befattningshavare, övriga anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen utanför Sverige ("Personaloptionsprogram 2022/2025") i enlighet med nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden rörande leverans av aktier enligt Personaloptionsprogram 2022/2025 föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om säkringsåtgärder och överlåtelse av egna aktier enligt punkt B nedan.

A: Beslut om att inrätta Personaloptionsprogram 2022/2025

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om införande av Personaloptionsprogram 2022/2025 enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogram 2022/2025 ska omfatta högst 1 000 000 personaloptioner.

2. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny stamaktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar från 16 juni till 29 juni 2022 (ca 37,66 kronor baserat på en preliminär beräkning). Det framräknade lösenpriset ska avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till förvärv av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning (split) av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder enligt marknadsmässiga principer.

3. Personaloptionsprogram 2022/2025 ska erbjudas vid ett eller flera tillfällen till högst 40 av styrelsen utvalda personer i koncernledning, ledande befattningshavare och nyckelanställda utanför Sverige (”Deltagarna”).

4. Deltagarna kommer inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025, att erbjudas att teckna personaloptioner indelat i tre olika kategorier av medarbetare utanför Sverige enligt följande:

Kategori Antal Deltagare Antal personaloptioner per Deltagare (max) Totalt antal personaloptioner
Koncernledning (”Kategori A”) Högst 10 50 000–200 000 0–1 500 000
Ledande befattningshavare (”Kategori B”) Högst 30 15 000–40 000 0–1 000 000
Övriga nyckelpersoner (”Kategori C”) Högst 30 5000–15 000 0–450 000

Personaloptioner som erbjuds till Deltagarna i kategorierna ovan, vilka inte förvärvas av Deltagarna, kan senare erbjudas befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna aktie) Deltagare och framtida ledande befattningshavare eller andra anställda i koncernen utanför Sverige inom ramen för de nu föreslagna principerna för tilldelning. Överteckning kan inte ske. För det fall att någon person inom ovan nämnda kategorier inte tecknar sin fulla andel kan sådan andel överföras till någon annan kategori. Sådant förvärv av kvarstående teckningsoptioner kan dock högst ske till ett antal som motsvarar 100 procent av det maximala antalet optioner per person inom respektive kategori.

5. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av Personaloptionsprogram 2022/2025.

6. Anmälan om att delta i Personaloptionsprogram 2022/2025 ska ha inkommit till Bolaget senast den 30 juni 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist. Tilldelning av personaloptioner till deltagare ska ske snarast efter utgången av anmälningsperioden. Vidare ska eventuella kvarvarande personaloptioner kunna överlåtas för det fall att någon nyanställd tillträder och uppfyller kriterierna för deltagande i någon av kategori A-C. Sådan överlåtelse kan även ske för det fall att någon deltagare befordras och således uppfyller kriterierna för en kategori. Beslut enligt ovan tas av Bolagets styrelse efter rekommendation från Ersättningsutskottet. Överlåtelse efter den initiala anmälningsperioden ska göras senast den 31 december 2022. En sådan överlåtelse kan innebära att kvarvarande löptid för optionerna understiger tre år. Styrelsen motiverar denna kortare löptid med att det är av stor betydelse för bolaget att även nyanställd och befordrad personal har ett konkurrenskraftigt incitament och det även är viktigt att i möjligaste mån likställa incitamenten med de som gäller för övriga deltagare.

7. Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas. Personaloptionerna förfaller om Deltagarens anställning i LeoVegas-koncernen upphör såvida inte styrelsen, från fall till fall, beslutar annat.

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

8. Innehavaren kan utnyttja tilldelade personaloptioner under perioden 1 juni – 30 juni 2025. Styrelsen äger rätt att begränsa antalet tillfällen för leverans av aktier under utnyttjandeperioden.

9. Deltagande i Personaloptionsprogram 2022/2025 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

10. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare samt enligt bolagets "2022 Equity Plan". Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogram 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger rätt att, inom ramen för avtalet med respektive deltagare, göra de rimliga ändringar och anpassningar av villkoren för personaloptionerna som bedöms lämpliga eller ändamålsenliga till följd av lokala arbetsrättsliga eller skatterättsliga regler eller administrativa förhållanden. Det kan bl.a. innebära att fortsatt intjäning av personaloptioner kan komma att ske i vissa fall då så annars inte hade varit fallet. Styrelsen äger också rätt att tidigarelägga intjäning och tidpunkten för utnyttjande av personaloptioner i vissa fall, såsom vid offentligt uppköpserbjudande, vissa ägarförändringar i bolaget, likvidation, fusion och liknande åtgärder. Styrelsen äger avslutningsvis rätt att i extraordinära fall begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogram 2022/2025, helt eller delvis.

11. Övriga villkor för personaloptionerna inom ramen för "2022 Equity Plan" kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan stämman.

B: Säkringsåtgärder i form av överlåtelse av egna aktier i Personaloptionsprogram 2022/2025

B.1 Antal aktier

Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse 4 000 000 egna aktier som återköpts baserat på bemyndiganden beslutade av tidigare årsstämma. Styrelsen föreslår, med ändring av det syfte med aktieåterköpen som angivits i tidigare återköpsbemyndigande, att maximalt 1 000 000 av dessa egna aktier kan användas som säkringsåtgärd för att möjliggöra Bolagets leverans av aktier till innehavare av Personaloptioner 2022/2025. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om att överlåtelse av upp till 1 000 000 LeoVegas-aktier under Personaloptionsprogrammet får ske i enlighet med häri angivna villkor. Antalet beräknas på basis av maximalt deltagande.

B.2 Övriga villkor för överlåtelse av LeoVegas-aktier

LeoVegas-aktier kan överlåtas till innehavare av personaloptioner 2022/2025.

Aktieöverlåtelse ska ske enligt villkoren för Personaloptionsprogram 2022/2025.

Antalet LeoVegas-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för Personaloptionsprogram 2022/2025 ska omräknas enligt sedvanliga principer och kan följaktligen komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission, utdelning och/eller andra liknande åtgärder. Åtgärder som beslutas vid årsstämman 2022 ska inte inkluderas i en omräkning av antalet aktier.

C: Närmare information om personaloptionsprogrammet

1. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga personaloptioner kan 1 000 000 nya aktier ges ut, dock med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner med mera. Tilldelning av personaloptioner till Deltagarna kan högst ske till ett antal som tillsammans med de teckningsoptioner som tilldelas deltagare i teckningsoptionsprogram 2022/2025 motsvarar en utspädning om sammanlagt 1,5 procent av aktierna vid tidpunkten för denna kallelse.

2. Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget mm.

Kostnader relaterade till Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att personaloptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden.

Baserat på antagandet att 100 procent av de personaloptioner som ingår i Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer att tilldelas, samt att personalomsättningen i bolaget uppgår till 20 procent över tre år, beräknas de redovisningsmässiga lönekostnaderna för optionerna att uppgå till totalt cirka 2,2 miljoner kronor under perioden 2022 – 2025 baserat på optionernas verkliga värde vid beräkningstillfället. Denna kostnad kan jämföras med totala personalkostnaden inklusive sociala avgifter i koncernen om totalt cirka 540 miljoner kronor 2021.

Vid en positiv kursutveckling kan Personaloptionsprogram 2022/2025 medföra kostnader i form av sociala avgifter. Totala kostnader för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner som tilldelas, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. på optionernas värde vid utnyttjandet 2025, men också i vilka länder deltagarna är bosatta i och vilka nivåer som gäller för sociala avgifter i dessa länder.

Baserat på antagandet att (i) 900 000 av de optioner som ingår i Personaloptionsprogram 2022/2025 tilldelas, (ii) att personalomsättningen i bolaget uppgår till 20 procent över tre år, (iii) att andelen kvarvarande personaloptioner som kommer påföras sociala avgifter, utifrån landspecifika regler, uppgår till 15 procent av totala andelen optioner (iv) att en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 10 procent (v) samt en antagen aktiekurs om 60 kronor vid utnyttjandet av optionerna, beräknas kostnaderna för de sociala avgifterna att uppgå till totalt cirka 0,2 miljoner kronor.

De totala kostnaderna för Personaloptionsprogram 2022/2025 kommer att fördelas över åren 2022 – 2025.

Med tanke på ovanstående antaganden, inklusive en antagen aktiekurs om 60 kronor vid tidpunkten för utnyttjandet av optionerna, och att programmet istället införts 2021, beräknas det att nyckeltalets resultat per aktie för helåret 2021 skulle ha minskat från 1,13 SEK till 1,12 SEK.

Det ska noteras att samtliga beräkningar ovan är preliminära, baseras på antaganden och endast syftar till att ge en illustration av de kostnader som Personaloptionsprogram 2022/2025 kan medföra. Verkliga kostnader kan således komma att avvika från vad som anges ovan.

3. Beräkning av marknadsvärdet                                                                                                                      

Optionerna är inte överlåtbara. Styrelsen har dock, med hjälp av den oberoende värderaren Svalner Skatt & Transaktion, beräknat ett teoretiskt värde på optionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningarna har baserats på ett av styrelsen uppskattat aktiepris om 37,66 kronor per aktie, en riskfri ränta om 0,9 procent och en antagen volatilitet om 38 procent. Värdet på optionerna i Personaloptionsprogram 2022/2025 är enligt denna värdering cirka 2,82 kronor per option. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande vid värderingen.                                                 

4. Beredning av ärendet                                                                                                                                     

Personaloptionsprogrammet har beretts av styrelsen och delar av koncernledningen och externa rådgivare och i samråd med större aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen och ersättningsutskottet har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

5. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram mm.                                                                                 

För en beskrivning av Bolagets övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning för 2021 (not 6) som kommer offentliggöras innan stämman, samt Bolagets hemsida.

6. Bemyndiganden och beslutsregler                                                                                                              

Årsstämman uppdrar åt styrelsen för Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.  

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.          

PUNKT 13: BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor:

1) Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.

2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023.

3) Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

4) Återköp av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

5) Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

1) Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.

2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023.

3) Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolag vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

4) Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor förutom vid leverans av aktier i samband med personaloptionsprogram.

5) Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter. Bemyndigandet ska även kunna användas för att möjliggöra leverans av aktier i samband med personaloptionsprogram.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

PUNKT 14: BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Betalning ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

PUNKT 15: BESLUT OM UPPDATERADE RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Enligt ersättningsutskottets rekommendation föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman beslutar om att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allmänt
Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av årsstämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av årsstämman.

Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen samt annan ersättning än styrelsearvode till styrelseledamöter.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet
För mer information om Bolagets affärsstrategi, vänligen se www.leovegasgroup.com.

Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra Bolagets affärsstrategi och tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom Bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

För att uppnå Bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna för ersättning m.m.
Ersättning får utgöras av fast kontantlön, eventuell rörlig kontantersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad och inom det arbetsområde som medarbetaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönen ska revideras årsvis.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden för sådana kriterier.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, under förutsättning att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå. Syftet vid sådana arrangemang måste vara att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga kontantlönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 45 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 45 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Anställda har även rätt att löneväxla (dvs. att istället för lön välja att få ut lön som pensionsavsättning – löneväxling ska vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren).

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

För befattningshavare vilka är stationerade i annat land än sitt hemland får ytterligare ersättning och andra förmåner utgå i skälig omfattning med beaktande av de särskilda omständigheter som är förknippade med sådan utlandsstationering, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

Upphörande av anställning
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst sex månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.

Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska baseras på och vara kopplad till utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara konkret uppsatta mål med utgångspunkt i Bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet samt individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen för att främja befattningshavares långsiktiga utveckling. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet och tillvaratagande av Bolagets långsiktiga intressen.

Villkor för rörlig kontantersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med Bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen, efter beredning av ersättningsutskottet, ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Styrelsen i Bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer.

Beredning, beslutsprocesser etc.
Frågor om kontantlön och rörlig kontantersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktör.

Ersättningsutskottet ska även bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman.

Årets version av riktlinjerna har uppdaterats genom att text avseende aktiebaserade incitamentsprogram som beslutats av årsstämma inte beskrivs i riktlinjerna. Redan tidigare gällde att riktlinjerna inte omfattade dessa incitamentsprogram. En beskrivning av incitamentsprogrammen finns på bolagets hemsida samt i bolagets årsredovisningar. Beskrivning av incitamentsprogram sker också i tillämpliga delar i bolagets ersättningsrapport enligt vid var tid gällande regelverk.

Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Sådan avvikelse ska även godkännas av ersättningsutskottet. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse.

Information om avvikelser från de riktlinjer för ersättning som beslutades av årsstämman 2021
Det föreligger inga avvikelser.

Information avseende ersättningar
För information om ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2021 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 101 652 970 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar 4 000 000 egna aktier.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullmaktsformulär, fullständiga förslag, ersättningsrapport och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Luntmakargatan 18 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.leovegasgroup.com senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse kommer att finnas tillgängligt senast dagen för årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2022
LeoVegas AB (publ)
Styrelsen