Inför årsstämman i LeoVegas – Styrelsen drar tillbaka förslag om utdelning och incitamentsprogram, valberedningen lägger fram förslag

Regulatorisk
Regulatorisk

Med anledning av det offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i LeoVegas AB (publ) (”LeoVegas” eller ”Bolaget”) som MGM Casino Next Lion, LLC (”MGM”) offentliggjorde den 2 maj 2022 (”Erbjudandet”) har styrelsen för LeoVegas beslutat att dra tillbaka de tidigare kommunicerade förslagen till årsstämman den 19 maj 2022 avseende utdelning och incitamentsprogram.

Utdelning och incitamentsprogram

Styrelsen noterar:

 • såvitt avser aktieutdelning att MGM meddelat att vederlaget i Erbjudandet kommer att reduceras i motsvarande mån om LeoVegas lämnar utdelning innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats. Eftersom utdelningen, liksom tidigare år, föreslås utbetalas vid fyra olika tillfällen anser styrelsen att det av MGM erbjudna vederlaget blir tydligare och enklare för LeoVegas aktieägare om ingen utdelning utbetalas före det att utfallet i Erbjudandet redovisas, och,
 • såvitt avser förslaget om incitamentsprogram att införandet av ett sådant inte skulle vara ändamålsenligt och i Bolagets intresse om MGM fullföljer Erbjudandet.

För det fall MGM:s Erbjudande till aktieägarna i LeoVegas inte fullföljs avser styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om utdelning samt införande av ett incitamentsprogram.

Förslag från valberedningen

LeoVegas valberedning har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman och föreslår följande:

 • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;
 • att nuvarande styrelseledamöterna Anna Frick, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman, Fredrik Rüden, Torsten Söderberg och Hélène Westholm omväljs;
 • att Per Norman omväljs som styrelseordförande;
 • att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till högst 3 000 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (3 000 000 kronor föregående år), och utgå till styrelsen och inrättade utskottsledamöter med följande belopp:
  • 325 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 50 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 100 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
 • att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB väljs om som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Niklas Renström som huvudansvarig.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande samt mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida www.leovegasgroup.com.