Bolagsordning

Ambitioner

  • Säkerställa att bolaget drivs efter etiska affärsprinciper
  • Se till att verksamheten fortsätter att uppfylla de mest professionella standarderna inom regelefterlevnad och etik
  • Följa nationella och internationella lagar och regler samt standarderna inom regelefterlevnad och etik

Mål

  • Öka medvetenheten internt om uppförandekoden (Code of Conduct)
  • Säkerställa fortsatt nära samarbete med myndigheterna
  • Fortsätta att följa Svensk kod (“Koden”) för bolagsstyrning

Åtgärder

  • Uppdatera uppförandekoden på årsbasis samt införa obligatorisk läsning för samtliga anställda
  • Arbeta efter expansionsstrategin som är att fokusera på reglerade marknader och marknader som är på väg att regleras
  • Koncernens riskbedömning och riskhantering presenteras på regelbunden basis för styrelsen