Ansvarsfullt spel

Att verka för sunda beteenden inom spel, och att hålla uppsikt över varifrån spelinsatser kommer, har högsta prioritet hos LeoVegas Group. Den funktion som övervakar och hanterar våra kunders spelande benämns Ansvarsfullt spel och funktionen som verkar mot penningtvätt benämns Anti Money Laundering (AML).

Ansvarsfullt spel är en bärande pelare i bolagets verksamhet. Allt fler länder inför lokala regleringar med varierande krav på hur spelbolagen hanterar ansvarsfullt spel. Regleringarna skapar trygghet för spelare då de reducerar riskerna för osunt spel.

LeoVegas Groups avdelning för Ansvarsfullt spel erhåller löpande information från samtliga avdelningar som har kundkontakt, exempelvis kundsupport och riskavdelningen. Ansvarsfullt spel granskar och utreder kundkonton för att avgöra om det finns behov av att ingripa för att begränsa en kunds spelande. Bland annat kan utgångspunkten vara en kunds aktivitet eller spelbeteende, alternativt uppgifter som framkommit i LeoVegas Groups kontakt med spelaren.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) sker även en proaktiv och digital granskning av kundbeteenden och trender i kunders transaktioner. På så vis kan LeoVegas Group upptäcka eventuella händelser eller mönster som ger anledning att agera. Efter en grundlig analys fattas beslut om eventuella åtgärder. Exempel på åtgärder från LeoVegas Groups sida kan vara utbildning eller information om osunt spelande, telefonsamtal, begränsningar avseende insättningar eller inloggningstid, avstängningar samt annan typ av korrespondens.

LeoVegas Group har dessutom en dedikerad webbplats, separat från den huvudsakliga spelwebbplatsen, som heter LeoSafePlay. Där finns ytterligare information om ansvarsfullt spel samt utförlig information och beskrivningar av de verktyg som finns för att hjälpa personer med ett aktivt eller potentiellt problem. LeoSafePlay riktar sig även till anhöriga till spelare med ett osunt spelbeteende.

Olika regelverk kopplade till ansvarsfullt spelande gäller i de många länder och på de marknader där LeoVegas Group har närvaro. Ofta innefattar de att spelare behöver sätta gränser för hur mycket de kan sätta in eller hur länge de kan spela. Det ställs också långtgående krav på spelbolagen att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. I många länder finns det nationella avstängningsregister, där spelare kan stänga av sig själva från spel under olika långa tidsperioder.

I FRAMKANT INOM ANSVARSFULLT SPEL

LeoVegas Group utnyttjar maskininlärning och AI för att identifiera utsatta individer och hjälpa dem att hålla sina spelvanor under kontroll. De interna algoritmerna drar nytta av expertisen hos LeoVegas Groups team av analytiker som är utbildade i ansvarsfullt spel. Kunskap om spelbeteende överförs till hela kundbasen, vilket gör det möjligt att ge alla daglig uppmärksamhet. Under 2021 lanserades, inledningsvis på den brittiska marknaden, två vidareutvecklade verktyg inom ansvarsfullt spel: AI-genererade meddelanden respektive individuella insättningsgränser.

Meddelandena informerar kunder om spelansvarsverktyg och uppmuntrar dem att sätta sina egna gränser. Budskapen varierar baserat på kundens individuella beteende och spelhistorik. Tonen är initialt informativ och uppmuntrande, men blir sedan allvarligare och mer bestämd efter behov. De individuella insättningsgränserna sätts vid kundens första insättning efter analys av tredjepartsdata. Gränserna omvärderas sedan kontinuerligt genom uppdaterade data. Tillsammans med de AI-genererade meddelandena förbättras kvaliteten och effektiviteten i interaktionerna kring ansvarsfullt spel.

EFFEKTIV HJÄLP I TRE STEG

1) Tidig identifiering av problemspelare

LeoVegas Group ligger i framkant vad gäller maskininlärning som ett verktyg för tidig identifiering av individer i riskzonen. Vidareutveckling av bolagets verktyg sker kontinuerligt och under 2021 lanserades exempelvis två nya verktyg på den brittiska marknaden.

2) Hjälp för spelare i riskzonen via algoritmer

LeoVegas Group har utvecklat ett datadrivet stöd för ansvarsfullt spelande i syfte att främja en säker och hälsosam strategi för spel. Det görs genom att utbilda spelarna direkt så att de fortsätter att spela på ett hållbart sätt. Hjälpfunktionen gör det möjligt för LeoVegas Group att ingripa i rätt tid utan att vara påträngande. Detta görs i stor skala och fungerar som en förebyg­gande åtgärd att utnyttjas för alla hela tiden.

3) Utvärdering av effektiviteten

LeoVegas Group har en intern lösning för att bedöma effektiviteten i spelarkommunikationen för de som behöver stöd för att kunna spela ansvarsfullt. Efter interaktionen med kunden mäts effekt genom att kundens beteende före och efter jämförs via ett noggrant utformat poängsystem. Om insatserna inte är effektiva utförs en uppföljande kundgranskning och en andra interaktion.

HEMSIDAN LEOSAFEPLAY

LeoSafePlay är benämningen på LeoVegas Groups koncernövergripande plattform och arbetssätt inom ansvarsfullt spel. Det bygger på teknik och tekniska lösningar kopplade till ansvarsfullt spel, liksom hur den operationella verksamheten dagligen arbetar med dessa frågor. I LeoSafePlay ingår även hemsidan LeoSafePlay.com. Där samlas all information kring LeoVegas Groups arbete avseende ansvarsfullt spel.

En av de viktigaste tekniska lösningarna inom LeoSafePlay bygger på omfattande dataanalys för att proaktivt skapa en långsiktig relation med spelaren och verka för ansvarsfullt och sunt långsiktigt spel. LeoSafePlay erbjuder bland annat olika verktyg som underlättar för våra kunder att spela på ett ansvarsfullt sätt.

HEMSIDAN LEOSAFEPLAY RIKTAR SIG FRÄMST TILL FYRA MÅLGRUPPER

1) Personer som upplever att de har spelproblem

På LeoSafePlay kan personer som upplever sig ha spelproblem få information om vilka åtgärder som kan användas för att begränsa spelandet. Exempel på det är information om användandet av blockerings- eller självavstängningsverktyg, samt kontaktuppgifter till olika hjälporganisationer som arbetar med spelrelaterad problematik och skuldsanering. Genom ett anonymt självtest kan kunder ta reda på om de befinner sig i riskzonen för spelproblem. Som ett av få bolag i branschen erbjuder LeoVegas Group verktyget Gamban vilket möjliggör en blockering av samtliga spelsidor samt en försäkring vid namn LeoCare vilken betalar för en kunds första tre besök hos en terapeut specialiserad inom spelproblem. Både Gamban och LeoCare är kostnadsfritt för LeoVegas Groups kunder.

2) Personer som anser sig spela bort mer pengar eller längre tid
än de avser att göra

På LeoSafePlay finns information om olika former av spelproblem samt vilka åtgärder man som spelare själv kan vidta för att reglera sitt spelande och få bättre kontroll. Den som upplever att för mycket tid läggs på spel kan tidsbegränsa spelsessionerna eller använda något av LeoVegas Groups andra förebyggande verktyg.

3) Anhöriga till någon som har spelproblem

För anhöriga eller andra berörda finns på LeoSafePlay information om vilka varningssignaler man ska vara uppmärksam på, hur man kan kontakta LeoVegas Group och andra spelbolag samt information om hur spelsajter kan blockeras. Dessutom finns kontaktinformation till hjälporganisationer som arbetar med spelrelaterade frågor.

4) Personer som misstänker att en minderårig spelar

LeoVegas Group arbetar med åldersgräns samt ID-verifiering av inloggning och registrering, exempelvis med Bank-ID i Sverige. På LeoSafePlay finns information om hur anhöriga kan ta kontakt med LeoVegas Group vid misstanke om att en minderårig spelar. Vidare finns information om en mjukvara som kan installeras för utökad föräldrakontroll.

LEOCARE

Olyckligt nog hamnar en del individer i ett osunt spelbeteende och i vissa fall är professionell hjälp den bästa vägen att komma tillrätta med problemet. LeoVegas Group vill vara en del av lösningen och har därför lanserat initiativet LeoCare. Genom LeoCare kan personer som har utvecklat ett osunt spelbeteende få professionell psykologisk hjälp. Förutsatt att kunden har ett konto hos LeoVegas Group kan bolaget hjälpa kunden att komma igång med sin behandling genom att betala de tre första terapisessionerna. LeoVegas Group samarbetar även med Gambling Therapy, en global tjänst som kostnadsfritt erbjuder praktisk rådgivning och emotionellt stöd till alla som drabbats av spelproblem.

LEOCARE

BLOCKERINGSVERKTYG

På flera lokalt reglerade marknader finns nationella självavstängningsregister där kunder kan stänga av sig från spel hos alla bolag med licens, inklusive hos LeoVegas Group. LeoVegas Group erbjuder även kostnadsfritt tjänsten Gamban till kunder som är i behov av ett blockeringsverktyg.

LEDANDE INOM AI-BASERAT ANSVARSFULLT SPEL

Maskininlärning används på LeoSafePlay för att stödja identifiering av problemspelare. Om en kund ändrar sitt spelbeteende och exempelvis börjar spela för mer pengar, spelar under längre sessioner eller börjar spela på udda tider av dygnet, kontaktas personen i fråga av LeoVegas Group och erbjuds hjälp och information om hur denne kan ändra eller begränsa sitt spelande. Vid behov stängs kundens spelkonto av. Kombinationen av den senaste tekniken tillsammans med omsorgen om kunderna är det bästa sättet att uppnå långsiktiga och sunda kundrelationer. LeoVegas Group kan inte ensamma bekämpa spelproblem. Därför delar bolaget gärna med sig av erfarenheter och kunskap till andra operatörer, myndigheter och andra aktörer.

LEDANDE INOM AI-BASERAT ANSVARSFULLT SPEL

INTERN VIDAREUTBILDNING

Samtliga nyanställda genomgår en obligatorisk utbildning i ansvarsfullt spel när de börjar arbeta på LeoVegas Group. Kundtjänstmedarbetarna får utöver denna utbildning en fördjupad undervisning för att bättre kunna identifiera och stötta de spelare som är i behov av hjälp. LeoVegas Groups mål är att erbjuda den bästa spelupplevelsen till våra kunder. Ansvarsfullt spelande är en avgörande och central del i denna upplevelse.

SAFER GAMBLING WEEK

”Safer Gambling Week” är ett årligt branschövergripande initiativ för att främja ansvarsfullt spelande i Storbritannien och på Irland. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om ansvarsfullt spel och få kunder och allmänheten att diskutera ämnet. Internt på LeoVegas Group är det också ett tillfälle för att lyfta fram ansvarsfullt spel extra mycket.

SAFER GAMBLING WEEK

AKTIVITETER MOT PENNINGTVÄTT (AML) OCH FINANSIERING AV TERRORISM

AML (anti money laundering) är ett regelverk som banker, finansbolag och andra bolag använder och måste förhålla sig till för att förhindra ekonomisk brottslighet. LeoVegas Group har rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. AML-avdelningen på LeoVegas Group samarbetar nära andra relevanta avdelningar inom organisationen för att säkerställa efterlevnaden av de krav som ställs på spelbolag. LeoVegas Group tillämpar ett riskbaserat tillvägagångssätt för systemgenererade varningar, algoritmer som övervakar transaktioner och specialistutbildade medarbetare. Detta kompletteras med utbildning för alla anställda. AML-relaterade åtgärder har hög prioritet och initieras redan när kunden registrerar sig.