SE EN

Hållbarhet

Hållbarhet hos LeoVegas

Hållbarhet benämns ofta som ESG. ESG står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. LeoVegas har beslutat att sätta ambitioner, mål och åtgärder inom de tre ESG-pelarna. Detta för att på ett transparent, tydligt och konkret sätt visa vad LeoVegas vill uppnå för att bygga ett hållbart företag samt verka för en hållbar spelbransch. Målet följs upp och redovisas i LeoVegas hållbarhetsredovisning på årlig basis. Ledningsgruppen och styrelsen är ansvariga för att bolaget jobbar mot och uppfyller målen. Idag arbetar cirka 10 procent av de anställda specifikt med roller som är kopplade till regelefterlevnad och ansvarsfullt spel.

“LeoVegas verkar för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt spelande och positiv samhällsutveckling”

Miljö

Ambitioner

 • Att LeoVegas påverkan på samhället och miljön är hållbar
 • Konkreta och mätbara mål inom miljöhantering
 • Samtliga anställda på LeoVegas ska vara förebilder för att driva hållbarhet genom konkreta åtgärder

Mål

 • Samtliga kontor inom koncernen ska driva en hållbarhets-
  strategi, optimerad efter de lokala förhållandena
 • Öka medvetandet om varje anställds resande
 • Minska resandet per anställd
 • Använd konferenssamtal och virtuella möten istället för resor - öka antalet virituella möten per anställd

Åtgärder

 • Årliga utvärderingar av hållbarhetsstrategin för att säkerställa förbättringar
 • Addera nyckeltal av de anställdas resande i samband med den anställdes personliga och årliga utvärdering

Hållbarhet

I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, dess värdekedja och riskhantering. Det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Hur bolaget hanterar sin egen verksamhet för att minimera negativ påverkan.

Socialt ansvar

Ambitioner

 • Att med resurser, åtgärder och engagemang bygga en mer hållbar framtid genom att stödja de samhällen LeoVegas verkar i
 • Fortsätta att stärka och driva jämställdhet och mångfald
 • LeoVegas strävar efter att vara förstahandsvalet av arbetsgivare i branschen med företagskulturen som största styrka

Mål

 • Samtliga kontor inom koncernen ska driva initiativ, utvalda baserat på företagskulturen, för att säkerställa lokalt stöd till de lokala samhällen som LeoVegas verkar i
 • Erbjuda ett integrationsprogram för anställda som flyttar till ett annat land
 • Mäta och öka nyckeltalet “Engagemang på jobbet” hos koncernens anställda

Åtgärder

 • Årlig utvärdering av hållbarhetsstrategin för att säkerställa förbättringar
 • Via LeoRegulus fortsätta arbetet att uppnå en högre grad av jämställdhet och inkluderande värderingar inom tekniksektorn
 • Implementera integrationsprogram

Ansvarsfullt spel

Inom socialt ansvar ingår även LeoVegas viktigaste hållbarhetsfråga nämligen ansvarsfullt spel

Ambitioner

 • Behåll samt förstärka positionen som ett av de ledande bolagen inom ansvarsfullt spelande

Mål

 • Öka antalet interaktioner med kunderna
 • Öka kundernas användningen av verktygen inom ansvarsfullt spel
 • Lansera marknadsföringskoncept med fokus på ansvarsfullt spelande och förtroende
 • Bidra till den akademiska forskningen inom ansvarsfullt spel
 • Öka utbildning- och kompetensnivån inom ansvarsfullt spel i hela koncernen

Åtgärder

 • Utbildning inom ansvarsfullt spel för alla anställda. Utöka det med en repetitionsutbildning för anställda som redan gått grundutbildningen
 • Fortsätta att mäta och följa upp nyckeltal inom ansvarsfullt spel:
  • Totalt antal RG-kundrecensioner - 15 770 under 2019
  • Totalt antal interaktioner med kunder - 2 754 under 2019
  • Antal självavstängningar - 50 845 under 2019
  • Antal nya insättningsgränser - 897 881 under 2019
  • Antal nya förlustgränser - 8 945 under 2019
  • Antal nya sessionsgränser - 95 992 under 2019
  • Antal nya gränser för bet/spin - 4 736 under 2019

Ansvarsfullt spel

Inom hållbarhetsarbetet är det området socialt ansvar i form av ansvarsfullt spel där LeoVegas kan göra största skillnaden. Det är därför naturligt att det är detta område som mest resurser inom hållbarhet allokeras.

Bolagsordning

Ambitioner

 • Säkerställa att bolaget drivs efter etiska affärsprinciper
 • Se till att verksamheten fortsätter att uppfylla de mest professionella standarderna inom regelefterlevnad och etik
 • Följa nationella och internationella lagar och regler samt standarderna inom regelefterlevnad och etik

Mål

 • Öka medvetenheten internt om uppförandekoden (Code of Conduct)
 • Säkerställa fortsatt nära samarbete med myndigheterna
 • Fortsätta att följa Svensk kod (“Koden”) för bolagsstyrning

Åtgärder

 • Uppdatera uppförandekoden på årsbasis samt införa obligatorisk läsning för samtliga anställda
 • Arbeta efter expansionsstrategin som är att fokusera på reglerade marknader och marknader som är på väg att regleras
 • Koncernens riskbedömning och riskhantering presenteras på regelbunden basis för styrelsen

Hållbarhetsrapporter