Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse LeoVegas och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

STYRELSEN

Här kan du läsa mer om LeoVegas styrelsemedlemmar.

LeoVegas styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets­ och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policies och riktlinjer.

Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot de av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

Styrelseordföranden företräder LeoVegas gentemot dess aktieägare. LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt under verksamheten med rimliga intervaller. Styrelsearbetet har under året varit särskilt inriktat på strategidiskussioner kring bolagets utveckling, expansion, IT­ plattform och samarbetspartners.

Styrelsen i LeoVegas har två utskott:

- I revisionsutskottet ingår Fredrik Rûden, Tuva Palm och Anna Frick. Ordförande är Fredrik Rûden. 

- I ersättningsutskottet ingår Mårten Forste, Anna Frick och Tuva Palm. Ordförande är Mårten Forste. 

 

BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat styrelsens ansvarsfrihet, ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före stämman. Vänligen kontakta Investor Relations för sådana ärenden på ir@leovegas.com.

Extra bolagsstämma 2019, 28 augusti

Bolagsstämma 2019, 29 maj

Bolagsstämma 2018, 29 maj

Extra bolagsstämma 2017, 23 augusti

Bolagsstämma 2017, 17 maj

Bolagsstämma 2016, 26 maj

RÅDGIVARE

Vid LeoVegas årsstämma den 29 maj 2019 beslutades omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2020.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Alexander Lyckow. Alexander Lyckow är medlem av FAR.

 

 

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för LeoVegas AB (publ) Org. nr: 556830-4033. Antagen på extra bolagsstämma 4:e Februari 2016. Bolagsordningen finns nedan att ladda ner i sin helhet. 

 

 

Ersättning

Ersättningsutskottet ska föreslå styrelsens rekommendation om ersättning till koncernchefen och övriga ledande befattningshavare i bolagets ledning.

Inom LeoVegas koncernen tillämpas principen att ens chef överordnade måste godkänna beslut om ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Valberedning

Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utse en valberedning.

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman. LeoVegas valberedning ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den femte ska vara styrelsens ordförande.

Ledamöterna i valberedningen väljs genom att styrelseordföranden så snart det kan ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de fyra största aktieägarna vid denna tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedning inför årsstämma 2019

En valberedning, bestående av personer utsedda av de största aktieägarna, har bildats enligt de riktlinjer som beslutades om på senaste bolagsstämma. Valberedningen består av:

- Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

- Anders Fast (utsedd av Gustaf Hagman). Anders Fast har utsetts till valberedningens ordförande.

- Dan-Alp Lindberg (utsedd av Robin Ramm-Ericson)

- Erik Sjöström (utsedd av Skandia Fonder)

- Mårten Forste (Styrelseordförande)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före bolagsstämman, dock senast den 1 mars det aktuella året.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till kommande bolagsstämma samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

AKTIEAFFÄRER AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Aktieaffärer genomförda av personer i ledande ställning hittar du på Finansinspektionens hemsida.

Länk till FI:s hemsida

 

 

Contact