SE EN

Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse LeoVegas och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

STYRELSEN

Här kan du läsa mer om LeoVegas styrelsemedlemmar.

LeoVegas styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets­ och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policies och riktlinjer.

Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot de av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

Styrelseordföranden företräder LeoVegas gentemot dess aktieägare. LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt under verksamheten med rimliga intervaller. Styrelsearbetet har under året varit särskilt inriktat på strategidiskussioner kring bolagets utveckling, expansion, IT­ plattform och samarbetspartners.

Styrelsen i LeoVegas har två utskott:

- I revisionsutskottet ingår Fredrik Rüdén, Mathias Hallberg, Carl Larsson och Hélène Westholm. Ordförande är Fredrik Rüdén. 

- I ersättningsutskottet ingår Per Norman, Torsten Söderberg och Anna Frick. Ordförande är Per Norman.

 

BOLAGSSTÄMMOR

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat styrelsens ansvarsfrihet, ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före stämman. Vänligen kontakta Investor Relations för sådana ärenden på ir@leovegas.com.

Extra bolagsstämma 2022, 27 september

På begäran av aktieägaren MGM, som efter fullföljande av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i LeoVegas kallas aktieägarna i LeoVegas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 september 2022.

Bolagsstämma 2022, 19 maj

Anmäla sitt deltagande vid stämman senast fredagen den 13 maj 2022. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 97.

Eller anmäl dig digitalt genom att trycka på den här länken. Där loggar du in med Bank-ID, scrollar ner till LeoVegas och anmäler dig.

Bolagsstämma 2021, 11 maj

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. All information hur man anmäler sig och röstar kan läsas i kallelsen.

Bolagsstämma 2020, 8 maj

Extra bolagsstämma 2019, 28 augusti

Bolagsstämma 2019, 29 maj

Bolagsstämma 2018, 29 maj

Extra bolagsstämma 2017, 23 augusti

Bolagsstämma 2017, 17 maj

Bolagsstämma 2016, 26 maj

REVISOR

Vid LeoVegas årsstämma den 19 maj 2022 beslutades att välja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2023.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Niklas Renström. Niklas Renström är medlem av FAR.

 

 

BOLAGSORDNING

Bolagsordning för LeoVegas AB (publ) Org. nr: 556830-4033. Antagen på extra bolagsstämma 4:e Februari 2016. Bolagsordningen finns nedan att ladda ner i sin helhet. 

 

 

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTER 

Ersättning

Ersättningsutskottet ska föreslå styrelsens rekommendation om ersättning till koncernchefen och övriga ledande befattningshavare i bolagets ledning.

Inom LeoVegas koncernen tillämpas principen att ens chef överordnade måste godkänna beslut om ersättning.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

Incitamentsprogram

Bolaget har tre pågående aktierelaterade incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Syftet med programmen är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda samt övriga nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga anställda samt övriga nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Program 2 – 2019/2022:

Lösenperiod: 1 september - 30 september 2022
Lösenpris: 50 SEK per aktie
Antal utestående optioner: 648 150
Relation: 1 option = 1 aktie

Program 3 – 2020/2023:

Lösenperiod: 1 June - 30 June 2023
Lösenpris: 48,45 SEK per aktie
Antal utestående optioner: 826 900
Relation: 1 option = 1 aktie

Program 4 – 2021/2024:

Lösenperiod: 1 juni – 30 juni 2024
Lösenpris: 53,09 SEK per aktie
Antal utestående optioner: 858 500
Relation: 1 option = 1 aktie
Mer detaljer kring incitamentsprogrammen finns i senaste årsredovisningen.

Valberedning

Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utse en valberedning.

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman. LeoVegas valberedning ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den femte ska vara styrelsens ordförande.

Ledamöterna i valberedningen väljs genom att styrelseordföranden så snart det kan ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de fyra största aktieägarna vid denna tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

Valberedning inför årsstämma 2022

En valberedning, bestående av personer utsedda av de största aktieägarna, har bildats enligt de riktlinjer som beslutades om på senaste bolagsstämma. Valberedningen består av:

  • Anders Fast, utsedd av Gustaf Hagman
  • Malcolm Lilliehöök, utsedd av Torsten Söderberg
  • Pontus Hagnö
  • Robin Ramm-Ericson
  • Per Norman, Styrelseordförande

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före bolagsstämman, dock senast den 1 februari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till kommande bolagsstämma samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Principer för valberedningen

AKTIEAFFÄRER AV PERSONER I LEDANDE STÄLLNING

Aktieaffärer genomförda av personer i ledande ställning hittar du på Finansinspektionens hemsida.

Länk till FI:s hemsida

 

 

Contact