Information om LeoVegas IPO

Ej för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, till nyhetsdistributörer i USA eller för spridning i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller annan jurisdiktion till vilken sådan distribution eller publicering skulle vara otillåten.

Ange det land där du är bosatt

Important

Due to applicable legal restrictions, electronic versions of these materials are not directed at or accessible by persons located in the United States, Australia, Canada or Japan. We apologise for any inconvenience this may cause.

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av LeoVegas webbplats inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i respektive för närvarande befinner dig i samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Viktig information Informationen i denna del av LeoVegas AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.  De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har inte registerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien att förvärva Värdepapperna.  Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna webplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.  Jag intygar därför att: 

1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien, eller

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

 

LeoVegas erbjudande blev kraftigt övertecknat - handeln inleds idag

Mobilspelsbolaget LeoVegas offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier

Prospekt

Allmänhetens anmälningssedel för förvärv av aktier i LeoVegas AB via SEB

Instruktioner för anmälan för teckning av aktier i samband med Erbjudandet via Avanza eller Nordnet