Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse LeoVegas och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som presenteras i kommande årsredovisning.

Styrningen av LeoVegas grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna regler och riktlinjer. Dessa interna regler och riktlinjer innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktioner för finansiell rapportering och ekonomihandboken. Vidare har LeoVegas ett antal policydokument och manualer med interna regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet och för dess medarbetare.

Styrelse

LeoVegas styrelse består av sju ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Mårten Forste

Född: 1971
Titel: Styrelseordförande
Började på LeoVegas: 2012
Tidigare erfarenhet: Mårten har lång och bred erfarenhet från online och e-handelsindustrin. Han har tidigare bland annat varit landschef på spelbolaget Expekt och och COO på Meetic/Match.com Europa.

Robin Ramm-Ericson

Född: 1975
Titel: Managing Director LeoVentures, Styrelseledamot samt medgrundare
Började på LeoVegas: Medgrundare, 2011
Tidigare erfarenhet: Robin är en av grundarna till LeoVegas och har även tidigare erfarenhet som VD för Payson AB, Nordic Manager på Neteller & Optimal Payments Ltd. samt som ansvarig för produktutveckling på spelbolaget ATG.

Patrik Rosén

Född: 1967
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2011
Tidigare erfarenhet: Karriär inom MTG, Förlagschef Fanzine Media (Bonnierkoncernen), VD och grundare av Sprays medieverksamhet samt erfarenhet från diverse egna startups och investeringar. Patrik har även haft styrelseuppdrag i Compricer AB, Scanworld Travelpartner AB samt varit styrelseordförande i Lenson AB.

Anna Frick

Född: 1968
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Nordnet AB, vice VD Garbergs reklambyrå AB, Head of Creative på Adamsky Agency samt CCO på digitala byrån Farfar AB.

Per Brilioth

Född: 1969
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Tidigare ansvarig för Hagströmer & Qvibergs Emerging marketsverksamhet samt arbetat nära den ryska finansmarknaden i många år. Bred erfarenhet av att arbeta med tillväxtmarknader och tillväxtbolag. Tidigare även även styrelseordförande på Black Earth Farming AB.

Barbara Canales Rivera

Född: 1990
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Tidigare erfarenhet: Diverse roller inom PR och marknadsföring på Mykita och Oscar Magnusson Spectacles. Ansvarade för Ubers lansering och etablering i Sverige. Medgrundare till Bonocle.com och grundare av varumärkesbyrån BY BABBA Inc. i NYC.

Tuva Palm

Född: 1974
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2017
Tidigare erfarenhet: Gedigen teknisk bakgrund, expanderat och digitaliserat bolag som CTO på Nordnet. Tidigare bland annat produktdirektör på Klarna och utvecklingschef på Oracle.

  Styrelsens ansvar och arbete

  Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

  Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets­ och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

  “LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt”

  Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policies och riktlinjer.

  Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot de av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

  Styrelseordföranden företräder LeoVegas gentemot dess aktieägare. LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt under verksamheten med rimliga intervaller. Styrelsen har under året hållit 10 möten. Styrelsearbetet har under året varit särskilt inriktat på strategidiskussioner kring bolagets utveckling, expansion, IT­ plattform och samarbetspartners.

  Styrelsen i LeoVegas har två utskott;

  – I revisionsutskottet ingår Patrik Rosén, Tuva Palm och Per Brilioth. Ordförande är Patrik Rosén. Revisionsutskottet har under 2018 hållit fyra protokollförda möten.

  – I ersättningsutskottet ingår Barbara Canales, Anna Frick och Per Brilioth. Ordförande är Barbara Canales. Ersättningsutskottet har under 2018 hållit sju protokollförda möten.

   

  Bolagsstämma

  Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

  Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat styrelsens ansvarsfrihet, ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

  Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

  Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

  Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före stämman. Vänligen kontakta Investor Relations för sådana ärenden på ir@leovegas.com.

   

  Ersättning

  Ersättningskommittén ska föreslå styrelsens riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

   

  Följande principer för ersättning gäller samtliga anställda i koncernen:

  Inom LeoVegas koncernen tillämpas principen att ens chef överordnade måste godkänna beslut om ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

  Valberedning

  Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utse en valberedning.

  Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman. LeoVegas valberedning ska bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den femte ska vara styrelsens ordförande.

  Ledamöterna i valberedningen väljs genom att styrelseordföranden så snart det kan ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de fyra största aktieägarna vid denna tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

  Valberedning inför årsstämma 2019

  En valberedning, bestående av personer utsedda av de största aktieägarna, har bildats enligt de riktlinjer som beslutades om på årsstämman 2018. Valberedningen består av:

  – Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder)

  – Anders Fast (utsedd av Gustaf Hagman). Anders Fast har utsetts till valberedningens ordförande.

  – Dan-Alp Lindberg (utsedd av Robin Ramm-Ericson)

  – Erik Sjöström (utsedd av Skandia Fonder)

  – Mårten Forste (Styrelseordförande)

  Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 1 mars 2019.

  Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

  Rådgivare

  Vid LeoVegas årsstämma den 29 maj 2018 beslutades omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2018.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Alexander Lyckow. Alexander Lyckow är medlem av FAR.

   

  Bolagsordning

  Bolagsordning för LeoVegas AB (publ) Org. nr: 556830-4033 Antagen på extra bolagsstämma 2016-02-04

   

  § 1 Firma

  Bolagets firma är LeoVegas AB (publ).

  § 2 Säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

  § 3 Verksamhet

  Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

  § 4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 100 000 euro och högst 4 400 000 euro.

  § 5 Antal aktier

  Antal aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

  § 6 Redovisningsvaluta

  Bolaget skall ha sin redovisning i euro.

  § 7 Styrelse

  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

  § 8 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

  § 9 Kallelse till stämma

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

  § 10 Anmälan till stämma

  För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

  § 11 Ärenden på årsstämman

  Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordföranden vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut om:fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Val av styrelseordförande
  11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
  12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
  13. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

  § 12 Avstämningsförbehåll

  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

  § 13 Räkenskapsår

  Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

  Aktieaffärer av personer i ledande ställning

  Personer i ledande ställnings aktieaffärer hittar du på Finansinspektionens hemsida

  https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.