Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse LeoVegas och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser från Koden kommer att redovisas i bolagets bolagsstyrningsrapport som presenteras i kommande årsredovisning.

Styrningen av LeoVegas grundas på bolagsordningen, aktiebolagslagen, andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler samt interna regler och riktlinjer. Dessa interna regler och riktlinjer innefattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, instruktioner för finansiell rapportering och ekonomihandboken. Vidare har LeoVegas ett antal policydokument och manualer med interna regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i bolagets verksamhet och för dess medarbetare.

Styrelse

LeoVegas styrelse består av sex ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Robin Ramm-Ericson

Född: 1975
Titel: Styrelseordförande, CXO (Chief Experience Officer) samt medgrundare
Började på LeoVegas: Medgrundare, 2011
Utbildning: Civilekonomexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm samt även studerat vid Stanford University.
Tidigare erfarenhet: Robin är en av grundarna till LeoVegas och har även tidigare erfarenhet som VD för Payson AB, Nordic Manager på Neteller & Optimal Payments Ltd. samt som ansvarig för produktutveckling på spelbolaget ATG.

Patrik Rosén

Född: 1967
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2011
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenhet: Karriär inom MTG, Förlagschef Fanzine Media (inom Bonnierkoncernen), VD & grundare av Sprays mediaverksamhet samt erfarenhet från diverse egna start-ups och investeringar. Patrik har även haft styrelseuppdrag i Compricer AB, Scanworld Travelpartner AB samt varit Styrelseordförande i Lenson AB
Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Aggregate Stockholm AB och FORM Capital AB. Styrelseledamot i POP Invest AB, Corporate Classifieds AB, Lo Cilo Ci AB, Hyresdata i Sverige AB, Eventbook AB. Styrelsesuppleant i Crew Communications Scandinavia (crewcom) AB.

Mårten Forste

Född: 1971
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2012
Utbildning: Juristexamen från Lunds Universitet
Tidigare erfarenhet: Mårten har lång och bred erfarenhet från online och e-commerce industrin. Tidigare Country Manager Sverige för spelbolaget Expekt och Country Manager Nordic Region för Match.com.
Andra uppdrag: Mårten är idag Chief Operations Officer för Meetic/Match.com Europe, verksam på bolagets europeiska huvudkontor i Paris.

Anna Frick

Född: 1968
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenhet: Vice VD på Garbergs Reklambyrå. Head of Creative på Adamsky Agency samt byråledare (COO) på kommunikationsbyrån Farfar AB.
Andra uppdrag: Anna är idag VD för den digitala byrån Oakwood Digital Agency samt styrelseledamot i bolagen Nordnet Bank, Frisq och Fortnox.

Per Brillioth

Född: 1969
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Utbildning: Företagsekonomi från Stockholms Universitet och en magisterexamen i finans från London Business School
Tidigare erfarenhet: Per har tidigare varit ansvarig för Hagströmer & Qvibergs Emerging markets verksamhet samt arbetat nära den ryska finansmarknaden under många år. Utöver det har Per bred erfarenhet av att arbeta med tillväxtmarknader och tillväxtbolag där det ofta står framgångsrika entreprenörer bakom. Han har också tidigare erfarenhet som styrelseordförande i Black Earth Farming Ltd.
Andra uppdrag: Per är idag styrelseledamot i ett antal bolag. Dessa är; Vostok New Ventures AB, som är noterat på Nasdaq Stockholm, Vostok Emerging Finance, noterat på First North, Avito AB, X5 Group AB, Tethys Oil AB, Pomegranate Investment AB och Svenska Fotografiska museet AB.

Barbara Canales

Född: 1990
Titel: Styrelseledamot
Började på LeoVegas: 2015
Utbildning: Studerat internationell sälj & marknadsföring vid Sälj och Marknadshögskolan
Tidigare erfarenhet: Barbara har haft blandade PR och marknadsföringsroller i hennes karriär bland annat på Mykita och Oscar Magnuson Spectacles. Hon är också medgrundare till Bonocle.com. Hon har tidigare arbetat som Community manager på Uber där hon också var ansvarig för lansering och etablering av Uber i Sverige.
Andra uppdrag: Idag är Barbara Director of Brand Marketing på Away

  Styrelsens ansvar och arbete

  Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Styrelsens ansvar regleras av aktiebolagslagen, bolagets bolagsordning och svensk kod för bolagsstyrning.

  Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen årligen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat arbets­ och ansvarsfördelningen mellan styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande och verkställande direktören, samt innehåller rutiner för ekonomisk rapportering för verkställande direktören.

  “LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt”

  Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott. Styrelsens uppgifter inbegriper fastställande av strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policies och riktlinjer.

  Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och internkontrollen samt utvärdera verksamheten mot de av styrelsen fastställda mål och riktlinjer. Slutligen beslutar styrelsen om betydande investeringar och förändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelseordföranden och verkställande direktören ska följa bolagets utveckling samt förbereda och leda styrelsemöten. Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och fortlöpande får den information som krävs för att utföra sitt arbete effektivt.

  Styrelseordföranden företräder LeoVegas gentemot dess aktieägare. LeoVegas styrelse träffas kontinuerligt under verksamheten med rimliga intervaller. Styrelsen har under året hållit 10möten. Styrelsearbetet har under året varit särskilt inriktat på strategidiskussioner kring bolagets utveckling, expansion, IT­ plattform och samarbetspartners.

  Styrelsen i LeoVegas har två utskott;

  – I revisionsutskottet ingår Robin Ramm-Ericson, Patrik Rosén och Per Brilioth. Ordförande är Robin Ramm­-Ericson. Revisionsutskottet har under 2016 hållit fyra protokollförda möten.

  – I ersättningsutskottet ingår Anna Frick, Barbara Canales och Mårten Forste. Ordförande är Anna Frick. Ersättningsutskottet har under 2016 hållit två protokollförda möten.

   

  Bolagsstämma

  Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i bolaget. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

  Bolagsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut om bland annat styrelsens ansvarsfrihet, ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet.

  Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

  Utöver att anmäla sig hos Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

  Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före stämman. Vänligen kontakta Investor Relations för sådana ärenden på ir@leovegas.com.

   

  Årsstämma 2017, 17 maj

  Nedan finner du information till LeoVegas årsstämma 2017.

  Aktieägarna i LeoVegas AB är välkomna till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 12.30 i biografen Grands lokaler på Sveavägen 45 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 11.30.Rätt att delta och anmälan till årsstämman.Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 11 maj 2017. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast torsdagen den 11 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
  2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 11 maj 2017. Anmälan om deltagande i stämman görs per post med adress Årsstämma LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08- 402 90 97 alternativt på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och kopia av desamma bör i god tid före stämman insändas per brev till Årsstämma LeoVegas, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha kommit Bolaget tillhanda senast den 11 maj 2017. 

  Fullständig kallelse Årsstämma 2017

  Fullmakt

  Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 2017

  Valberedningens fullständiga förslag

  Punkt 14 - Styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Punkt 15 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende incitamentsprogram 2017

  Styrelsens utvärdering av ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3

  Årsstämma 2016, 26 maj

  Nedan finner du information från Årsstämman som hölls den 26 maj 2016

  Protokoll från Årsstämman

  Styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare

  Valberedningens fullständiga förslag

  Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

  Styrelsens förslag angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

  Ersättning

  Ersättningskommittén ska föreslå styrelsens riktlinjer för ersättning till koncernledningen.

  Årsstämman 2016 beslutade att styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till vardera av Per Brilioth, Barbara Canales, Anna Frick, Mårten Forste och Patrik Rosén, beräknat på att uppdraget löper hela perioden fram till årsstämman 2017. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med 15 000 SEK till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet.

  Vidare har ledamöter som deltagit i arbetet i samband med noteringen av företagets aktier på First North Premier rätt till ersättning uppgående till 50 000 SEK. Robin Ramm­-Ericson som uppbär lön från bolaget erhåller ingen ersättning för styrelsearbete eller utskottsarbete.

  Följande principer för ersättning gäller samtliga anställda i koncernen:

  Inom LeoVegas koncernen tillämpas principen att ens chef överordnade måste godkänna beslut om ersättning. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig i syfte att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare.

  Valberedning

  Enligt svensk kod för bolagsstyrning ska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad utse en valberedning.

  Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöterna, val och arvodering av revisor samt att utvärdera styrelsens arbete. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman. LeoVegas valberedning ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska vara representanter för bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelsens ordförande.

  Ledamöterna i valberedningen väljs genom att styrelseordföranden så snart det kan ske efter utgången av tredje kvartalet kontaktar de tre största aktieägarna vid denna tidpunkt. Ledamöterna i valberedningen offentliggörs genom ett pressmeddelande så snart ledamöterna har blivit utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.

  Valberedning inför årsstämma 2017

  En valberedning, bestående av representanter för de största aktieägarna, har bildats enligt de riktlinjer som beslutades om på årsstämman 2016. Valberedningen består av:

  • Anders Fast (utsedd av Gustaf Hagman). Anders Fast har utsetts till valberedningens ordförande.
  • Joachim Spetz (utsedd av Swedbank Robur Fonder)
  • Christian Brunlid (utsedd av Handelsbanken Fonder)
  • Robin Ramm-Ericson (Styrelseordförande)

   Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 28 februari 2017.

  Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

  Rådgivare

  Vid LeoVegas årsstämma den 26 maj 2016 beslutades omval av det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för bolaget intill slutet av årsstämman 2016.  Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Alexander Lyckow. Alexander Lyckow är medlem av FAR.

  Avanza Bank AB är LeoVegas Certified Adviser. Avanzas adress är Avanza Bank, Box 1399, 111 93 Stockholm, Telefon: 08-562 250 00.

   

  Bolagsordning

  Bolagsordning för LeoVegas AB (publ) Org. nr: 556830-4033 Antagen på extra bolagsstämma 2016-02-04

   

  § 1 Firma

  Bolagets firma är LeoVegas AB (publ).

  § 2 Säte

  Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

  § 3 Verksamhet

  Bolaget skall äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

  § 4 Aktiekapital

  Aktiekapitalet skall utgöra lägst 55 000 euro och högst 220 000 euro.

  § 5 Antal aktier

  Antal aktier skall vara lägst 60 000 000 stycken och högst 240 000 000 stycken.

  § 6 Redovisningsvaluta

  Bolaget skall ha sin redovisning i euro.

  § 7 Styrelse

  Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

  § 8 Revisorer

  För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

  § 9 Kallelse till stämma

  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker på bolagets webbplats så skall bolaget genom annonsering i den rikstäckande dagstidningen SvD upplysa om att kallelse har skett.

  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

  § 10 Anmälan till stämma

  För att få deltaga på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton, eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

  § 11 Ärenden på årsstämman

  Årsstämman hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av ordföranden vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut om:fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan finns
  8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
  10. Val av styrelseordförande
  11. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
  12. Beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare
  13. Annat ärende, som skall tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

  § 12 Avstämningsförbehåll

  Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

  § 13 Räkenskapsår

  Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1-31/12.

  Läs mer

  Aktieaffärer av personer i ledande ställning

  Personerna nedan är personer i ledande ställning.

  Deras affärer hittar du på Finansinspektionens hemsida

  https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient.

  Gustaf Hagman (Group CEO)

  Viktor Fritzén (CFO)

  Philip Doftvik (Head of Corporate Finance and Investor Relations)

  Caroline Mårtensson (Group financial controller)

  Johan Styren (VD LeoVegas Gaming Ltd)

  Robin Ramm-Ericson (CXO och styrelseordförande)

  Marcus Nylén (COO)

  Louise Nylén (CMO)

  Rikard Ljungman (CCO)

  John Strömberg (CTO och VD för Gears of Leo)